Általános Üzletszabályzat

 

Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet

Általános Üzletszabályzata

 

KERETSZERZŐDÉS ELEMEI - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Elfogadva a 47/2010. (VI.17.) Ig.sz. határozattal

A *-gal  jelölt rendelkezések módosításával egységes szerkezetbe foglalva

Hatályos: 2010. június 11. napjától

 

A ** -gal jelölt rendelkezések a 86/2010.( XII.13.) Ig.sz. határozattal módosításra kerültek Hatályos: 2010.11.24. napjától

 

A ***-gal jelölt rendelkezések a 16/2011.(II.28.) Ig.sz. határozattal módosításra kerültek

Hatályos: 2011.03.01. napjától

 

I.                    ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

                   A Hitelintézet neve                     :  Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet

                   Székhelye:                                 :  6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4.

                   Cégjegyzékszáma                        :  03-02-000240

                   Tevékenységi engedély dátuma    : 1975. július.28.

                   Tevékenységi engedély száma      :  PM 3.426/75. Min. Titk.

                   Működési bizonyítvány száma        : 1867.1977. Min.Titk.

 

A Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet tagja az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapnak (OTIVA), mely a Takarékszövetkezetet, mint Intézményt védi.***

A Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet csatlakozott a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexhez, így annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Magatartási Kódex megtekinthető a Takarékszövetkezet honlapján: www.kiskuntakarek.hu *

1.1.  Az Üzletszabályzat hatálya

1.1.1. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény előírja, hogy a hitelintézet egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit tájékoztatni a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, valamint a feltételek módosulásáról.

Jelen szabályzat a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) és Ügyfelek között létrejövő jogügyletek általános feltételeit tartalmazza. Célja az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött jogügylet minden tekintetben egyértelmű legyen.

 

1.1.2. Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni – jogszabály kötelező erejű rendelkezése vagy a felek eltérő tartalmú kikötése hiányában – a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet és az Ügyfelek minden üzleti kapcsolatában, amely során a Takarékszövetkezet pénzügyi szolgáltatást és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt.

(Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a belföldi, vagy külföldi illetőségű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy nagykorú, ill. törvényes képviselője jóváhagyása mellett 14. életévét betöltött kiskorú természetes személy, amely, ill. aki számára a Takarékszövetkezet tevékenysége körében szolgáltatást nyújt, vagy akivel bármilyen kockázati kapcsolatba kerül. )

 

1.1.3. A Takarékszövetkezet által végzett egyes pénzügyi szolgáltatásokra, az azokra vonatkozó üzletági szabályzatok rendelkezései az irányadók. Azokban a kérdésekben, amelyeket a különös rendelkezések nem szabályoznak másként, az Üzletszabályzat általános rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

1.1.4. A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerződések határozzák meg. Amennyiben valamely kérdésről sem a jelen Általános Üzletszabályzat, sem a vonatkozó szerződések nem rendelkeznek, a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadók.

 

1.1.5. A Takarékszövetkezet és Ügyfelei közötti kapcsolatokban, ideértve a szerződéses kapcsolatot és a szerződéssel kapcsolatos jogvitát is, mindenkor a magyar jog hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, és a magyar bíróság kizárólagos illetékességét kikötni.

 

1.2.  Üzletszabályzat nyilvánossága

1.2.1. Az Üzletszabályzat nyilvános, a Takarékszövetkezet az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben meghirdetett üzleti órák alatt bárki megtekintheti és megismerheti, azok minden, az ügyfelek számára nyitva álló pénzintézeti helyiségben hozzáférhetők. A Takarékszövetkezet kívánságra bárkinek díjtalanul rendelkezésre bocsátja Üzletszabályzatát.

 

1.2.2     Az Üzletszabályzat a Takarékszövetkezet honlapján – www.kiskuntakarek.hu - is megtekinthető.*

 

 

1.3.  Üzletszabályzat módosítása

1.3.1. A Takarékszövetkezet jogosult az üzletszabályzatát módosítani tevékenységi körének változása, a meglévő szolgáltatások módosítása esetén.

Amennyiben az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni.

Az Üzletszabályzat módosítása a hatálybalépéstől ill. a módosítás rendelkezése szerinti időponttól kezdve vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is.

 

1.3.2. Amennyiben az Ügyfél a módosítást nem fogadja el, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerződéseit az egyes szerződésekben meghatározott határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában 30 napos határidővel felmondani.

A felmondás ideje alatt a szerződés eredeti feltételek szerint él tovább.

 

1.4. Kapcsolattartás a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között

1.4.1. Együttműködési kötelezettség

1.4.1.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél az üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is figyelembe véve, jogaikat rendeltetésszerűen gyakorolva és kötelezettségeiket szerződésszerűen teljesítve*  kötelesek eljárni.

 

1.4.1.2. A Takarékszövetkezet ügyintézői az ügyfelekkel személyesen, telefonon az alábbi üzlethelyiségekben illetve e-mailen tartják  a kapcsolatot:

Központ: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u.4. T: 76/463-411, Fax: 76/560-019, e-mail: kozpont@kiskunfel.tksz.hu

 

 

Kiskunfélegyházi Kirendeltség: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4., T: 76/463-411,

Fax: 6/463-411/131 mellék, e-mail: kozpont@kiskunfel.tksz.hu

 

Kecskeméti Kirendeltség: 6000 Kecskemét, Bocskai u.1., T: 76/417-128, Fax: 76/507-231,

e-mail: kecskemet@kiskuntakarek.hu

 

Kunszállási Kirendeltség: 6115 Kunszállás, Dózsa Gy.u. 27., T:76/587-651, Fax: 76/587-652,

e-mail: kunszallas@kiskuntakarek.hu

Városföldi Kirendeltség: 6033 Városföld,  Felszabadulás u. 6., T: 76/474-976, Fax: 76/535-007*

e-mail: varosfold@kiskuntakarek.hu

 

1.4.2. Tájékoztatás

1.4.2.1.  A Takarékszövetkezet és az Ügyfél a közöttük fennálló jogviszony szempontjából jelentős adatokról, tényekről, körülményekről és ezek változásáról kötelesek egymást késedelem nélkül a valóságnak megfelelően tájékoztatni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra felhívni.*

 

1.4.2.2.  A tájékoztatási kötelezettség vonatkozik különösen az Ügyfél személyét, jogi helyzetét érintő változásra, címváltozásra, jegyzett tőkéje mértékének és a bejelentett képviselő személyének megváltozására.

 

1.4.2.3.  Az Ügyfél a takarékszövetkezettel szembeni tartozásának fennállása alatt köteles rendszeresen, annak elkészültét követő 30 napon belül a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani év végi, valamint évközi mérlegeit és üzleti beszámolóit.

Az ügyfél köteles megadni minden, az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyeket a Takarékszövetkezet döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez szükségesnek tart.

 

1.4.2.4.  Az Ügyfél a Takarékszövetkezettel szembeni tartozásának fennállása alatt köteles előre, illetve a tudomásszerzését követően haladéktalanul tájékoztatni a Takarékszövetkezetet:

     -        az átalakulásra, kiválásra, szétválásra, összeolvadásra és beolvadásra vonatkozó döntéséről

-        ha csődeljárást, felszámolási eljárást, vagy végelszámolást kezdeményez maga ellen, illetve ennek a jogszabályi feltételei fennállnak;

-        ha bármilyen módon a tudomására jut, hogy harmadik személy a felszámolási eljárás megindítását kezdeményezte vele szemben;

-        ha a gazdasági társaság létrehozásáról vagy vagyona egy részének gazdasági társaságba való beviteléről dönt vagy valamely gazdasági társaságban fennálló részesedését harmadik személyre akarja átruházni, amennyiben a legutolsó tájékoztatáshoz képest a változás mértéke az Ügyfél jegyzett tőkéjének 10 %-át esetenként vagy összességében meghaladná,

-        a gazdálkodásában, üzleti tevékenységében a vagyoni és pénzügyi helyzetében bekövetkező minden lényeges változásról,

-        vezető tisztségviselői és vezető beosztású dolgozói körében bekövetkező minden lényeges változásról;

-        minden olyan körülményről, amely veszélyeztetheti a Takarékszövetkezettel szemben fennálló kötelezettségének teljesítését.

 

1.4.2.5.  Az Ügyfélnek lehetővé kell tennie, hogy üzleti könyveit és feljegyzéseit a Takarékszövetkezet titoktartási kötelezettség mellett bármikor megvizsgálhassa, ha a létrejövő illetve már fennálló valamely takarékszövetkezeti követelés biztonságának megítéléséhez azt a Takarékszövetkezet szükségesnek tartja.

 

1.4.2.6.  A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, s a Takarékszövetkezet részéről felmondási ok valamint az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből adódó esetleges kárért.

 

1.4.3.        Értesítés, kézbesítési szabályok

1.4.3.1.  A Takarékszövetkezet az Ügyfél részére szóló értesítéseket, nyilatkozatokat, ajánlatokat és okmányokat (a továbbiakban együtt: iratokat) az Ügyfél rendelkezésének megfelelően a Takarékszövetkezet hivatali helyiségében az ügyfélnek, az ügyfél meghatalmazottjának adja át, vagy postai úton* arra a címre küldi, amelyet az Ügyfél megadott. A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Takarékszövetkezeten kívül álló okból a kézbesítés elhúzódik, vagy eredménytelen.

 

1.4.3.2.  Az Ügyfél részére szóló iratokat a Takarékszövetkezet nem köteles ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata, vagy kézjeggyel ellátott példánya, vagy pedig az elküldést igazoló, kézjeggyel ellátott feladójegyzék a Takarékszövetkezet birtokában van.

 

1.4.3.3.  Az előző pontban foglaltak nem vonatkoznak a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselő okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni. A Takarékszövetkezet a tőle elvárható gondossággal megválasztott módon továbbítja ezeket a küldeményeket, de az ügyfél költségére és  kockázatára. Értékpapírok, szerződési okmányok, fontosabb üzleti levelek ajánlott küldeményként, illetve tértivevénnyel küldhetők a címzettnek.*

 

1.4.3.4.  A szokásos postai idő elteltével a Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy írásos értékesítését az Ügyfél megkapta. Szokásos postai idő:

Belföldi cím esetén:

-        normál küldeménynél 5 nap,

-        elsőbbségi  küldeménynél 2 nap,

-        ajánlott küldeménynél 5 nap

Európai cím esetén: 10 nap.

Európán kívüli cím esetén: 20 nap.*Az ügyfélnek a Takarékszövetkezettel kötött szerződésben rögzített címén a feladás megkísérlésétől számított 5. napon a Takarékszövetkezetnek az 1.4.3.1. pont szerinti értesítést akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha az „nem kereste”, „nem fogadta el” vagy „ismeretlen helyre költözött” jelzéssel érkezett vissza a Takarékszövetkezethez.

 

1.4.3.5.  Amennyiben az Ügyfél az értesítések tekintetében „Takarékszövetkezetnél maradó” rendelkezett, az iratok a keltüket követő napon tekintendők kézbesítettnek.

A Hirdetményt azon a banki munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni, amely napot megelőző banki munkanapon az üzleti órák alatt a kifüggesztés megtörtént.

 

1.4.3.6.  A Takarékszövetkezet jogosult úgy tekinteni, hogy az Ügyfél tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézbesítést követő 8 napon belül nem érkezett észrevétel vagy kifogás.

1.4.3.7.  Az Ügyfél a Takarékszövetkezet részére szóló küldeményeket a bankszámláját vezető, vagy a Takarékszövetkezet által egyébként erre a célra megjelölt szervezeti egység címére köteles megküldeni. A Takarékszövetkezethez írásos küldemények érkezési idejére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó.

 

1.4.4.        A teljesítés helye és ideje*

1.4.4.1.  A Takarékszövetkezet az ügyféllel folytatott ügyletek elszámolására vagy az Ügyfélnek a bankkal szembeni tartozásainak, követeléseinek elszámolására bankszámlát nyit és vezet.

 

1.4.4.2.  Ellenkező megállapodás hiányában a fizetési kötelezettségek teljesítésének helye az Ügyfélnek az adott ügylethez kapcsolódó bankszámláját vezető Takarékszövetkezeti egység (Kirendeltség), egyéb esetekben pedig a Takarékszövetkezet ügyintézésre illetékes bármelyik egysége (kirendeltsége).

 

1.4.4.3.  Betételhelyezés, kölcsöntörlesztés ill. a Takarékszövetkezet javára bármely fizetés teljesítésének időpontja az a nap, amelyen a Takarékszövetkezet az ügyfél számláját megterheli. Ha a fizetés teljesítése nem a Takarékszövetkezetnél vezetett számla terhére történik, a teljesítés időpontja a beérkezés időpontja a Takarékszövetkezet számlájára ill. pénztárába.*

 

1.4.4.4.  A Takarékszövetkezet fizetési kötelezettsége teljesítésének időpontja a pénztárból történő kifizetés napja, ill. az ügyfél más számlavezetőnél vezetett bankszámláján történt jóváírás napja. *

 

1.4.5.        A kapcsolattartás formája, írásbeliség*

1.4.5.1.  Mind a Takarékszövetkezet, mind az Ügyfél az egymásnak szóló értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket, eltérő megállapodás hiányában a szerződéseket minden esetben köteles írásba foglalni.

Írásbeli formának az olyan okirat minősül, amelyen az aláírásra jogosult személy eredeti aláírása szerepel.

 

1.4.5.2.  A Takarékszövetkezet az Ügyféllel fennálló kapcsolatára és a konkrét ügyre tekintettel a telefonon vagy telefaxon, adott értesítéseket, megbízásokat, üzeneteket is jogosult elfogadni. Ilyenkor azonban szükséges ezek kettő napon belül történő utólagos írásbeli megerősítése.

 

1.4.5.3.  A Takarékszövetkezet nem felel azokért a károkért, amelyek a telefon vagy telefax igénybevételével történő adatátvitel, információ átadás során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredményeként keletkeznek, kivéve amikor a tévedés, félreértés vagy hiba a Takarékszövetkezet felróható magatartása következtében állt elő.

 

1.4.5.4.  A Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti kapcsolattartás, továbbá az Ügyfél tájékoztatása, illetve valamennyi létrejövő szerződés nyelve minden esetben magyar.

 

1.4.6.          Ügyfélazonosítás*

1.4.6.1.  A Takarékszövetkezet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában mindenkor hatályos törvénynek megfelelően köteles az üzleti kapcsolat létesítésekor, vagy az ügyleti megbízás elfogadásakor, illetve a jogszabályban előírt esetekben az Ügyfél átvilágítását elvégezni. Az ügyfél – átvilágítás során a Takarékszövetkezet köteles az Ügyfelet, annak meghatalmazottját, a rendelkezésre jogosultat, a képviselőt, továbbá szükség szerint a tényleges tulajdonost azonosítani és személyazonosságának igazoló ellenőrzését elvégezni. A törvényben meghatározott esetekben az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját, vagy a tényleges tulajdonos nevében, illetőleg érdekében jár el.*

 

Az azonosítás során a Takarékszövetkezet köteles megkövetelni az alábbi azonosságot igazoló okiratok bemutatását.

-            Belföldi természetes személy esetén személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány

-            14. életévét be nem töltött személy esetén személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, vagy útlevél, diákigazolvány

-            külföldi természetes személy estén útlevél, személyi azonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedély 

-            jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult személy(ek) a fentiekben megjelölt okiratainak bemutatásán túlmenően, az azt igazoló okiratot, hogy

-            a belföldi gazdálkodó szervezetet a cégbíróság bejegyezte, vagy a bejegyzési kérelmét benyújtotta; egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési kérelmét benyújtotta,

-            más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta,

-            külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént.

-            A Takarékszövetkezet jogi személytől vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezettől köteles 30 napnál nem régebbi okirat bemutatását megkövetelni.

 

1.4.6.2.  Az ügyfél azonosítás során a Takarékszövetkezet a pénzmosásról szóló 2003. évi XV. tv-ben meghatározott alábbi adatokat tartja nyilván:

Természetes személyek esetében:

-            családi és utónevét (születési név), amennyiben van, házassági nevét,

-            lakcímét,

-            születési helyét, idejét,

-            állampolgárságát,

-            anyja születési nevét,

-            az azonosító okmányának típusát és számát,

-            külföldi természetes személy esetében az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet.

A fenti adatokon túl az üzleti kapcsolat esetén: a szerződés típusát, tárgyát és időtartamát.

Külföldi természetes személy esetében a fentiek közül a fényképes azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet kell rögzíteni.*

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet:

-            nevét, rövidített nevét,

-            székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét,

-            főtevékenységét,

-            azonosító okiratának számát,

-            képviseletre jogosultak nevét és beosztását,

-            a kézbesítési megbízott azonosítására alkalmas adatait,

-            az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatokat.

 

1.4.6.3. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Takarékszövetkezetet értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról.*

 

1.4.6.4. A Takarékszövetkezet tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak (OBA). Az 1993. június 30-a előtt elhelyezett betétek visszafizetéséért az állam helytáll. Az 1993. június 30-a után elhelyezett betétekért a Hpt. IV. rész szerint az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) vállal garanciát. Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a Hpt. 100. §-a szerint felsoroltakra, illetőleg a Hpt. 126. § (4) bekezdésében rögzítettre. Az OBA a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszeget személyenként és hitelintézetenként összevontan a törvényben meghatározott összeghatárig (az üzlethelyiségekben kifüggesztett Hirdetmény tartalmazza) fizeti ki kártalanításként. A betéti okiraton fel kell tüntetni azt a tényt, hogy arra az OBA biztosítás kiterjed-e vagy sem. Amennyiben a betétre a törvény értelmében a biztosítás nem erjed ki, azt ilyen értelmű záradékkal kell ellátni. Betétvédelemben akkor részesül a betét, ha a betétes azonosítható. (Hpt. 105. § (4) bek.)

Azonosító adatok:

1. Természetes személy: név, illetve a születési név, anyja neve, születi hely, idő, állampolgárság, lakcím, postacím, személyi igazolvány (útlevél) száma, egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma közül még kettő adat nyilvántartása kötelező.

2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet: név, rövidített név, illetve az alább felsorolt adatokból még két adat nyilvántartása kötelező:

- székhely, telephely vagy fióktelep címe,

- adószám,

- képviseletre jogosultak neve és beosztása.

 

A Takarékszövetkezet köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a tényleges tulajdonosazonosítást elvégezze.

A bemutatóra szóló betétek névre szólóvá alakításakor a Takarékszövetkezet a törvény rendelkezéseinek megfelelően a betéti okiratot a bemutató személy nevére alakítja át. A nevesítést követően a betéti okirat tulajdonjogában felmerülő bármely jogvita esetén a Takarékszövetkezetet felelősség nem terheli.*

 

1.5.  Képviselők, közreműködők

1.5.1. A Takarékszövetkezet köteles meggyőződni – az Ügyfél, annak képviselője személyazonosságáról, a képviselő tekintetében* képviseleti jogosultságáról.

Üzleti tárgyalások folytatása során vagy megbízások teljesítését megelőzően és a teljesítés során a Takarékszövetkezet bármikor kérheti a képviselő személyazonosságának és a* képviseleti jog megfelelő igazolását.

Ha az Ügyfél nem személyesen vagy a Takarékszövetkezethez bejelentett képviselő útján jár el, az Ügyfél képviseletében eljáró személynek a képviseleti jogosultságát közokirattal, teljes bizonyító erejű magánokirattal vagy ügyvédi meghatalmazással kell igazolnia. A meghatalmazásnak – amennyiben a meghatalmazott nem az Ügyfél törvényes képviselője – a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört is pontos megjelöléssel kell tartalmaznia.*

 

1.5.2. A Takarékszövetkezet képviseletére és aláírásra jogosultak névsorát és aláírását a Takarékszövetkezet üzlethelyiségében – az ügyfél által látható helyen – kifüggeszti.

A képviseletre és aláírásra jogosultak körében történt személyi változást a határozathozataltól számított 8 napon belül módosítani kell a kifüggesztett tájékoztatóban.

 

1.5.3. A Felek a másik fél bejelentett képviselőit és aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekintik, amíg a képviseleti jog visszavonásáról szóló írásos értesítés nem érkezett meg.

A felek a módosításról 8 napon belül kötelesek az értesítést a másik fél rendelkezésére bocsátani.

 

1.5.4. A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásain szereplő aláírásokat gondosan köteles megvizsgálni és ha azt tapasztalja, hogy az aláíró jogosulatlan, vagy aláírása a bejelentett mintától eltérő, a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével a megbízást teljesítés nélkül visszaküldi az Ügyfélnek.

 

1.5.5. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan megbízások teljesítéséért, amelyeknek jogosulatlan vagy hamisított voltát a tőle elvárható gondos vizsgálat alapján sem lehetett felismerni.

Amennyiben az Ügyfél személyi azonosságának, képviseleti jogának bizonyítására idegen nyelvű okiratot bocsát a Takarékszövetkezet rendelkezésére, a Takarékszövetkezet jogosult annak hitelesített magyar nyelvű fordítását kérni, vagy azt az Ügyfél költségére lefordíttatni.*

 

1.5.6.    Az Ügyfél a Takarékszövetkezet képviselőjének tekintheti azokat a személyeket, akiket az Ügyfél részére finanszírozást vagy számlavezetést ellátó Kirendeltség vezetője ilyenként bemutat. A Kirendeltségen dolgozó alkalmazott az Ügyfél előtt a Takarékszövetkezetet képviselőként tekintendő.*

 

1.6.  Ellenérték

1.6.1. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet szolgáltatásaiért kamatot, jutalékot illetőleg díjat és költségtérítést fizet. A Takarékszövetkezet pedig az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnél elhelyezett pénzeszköz után a szerződésben meghatározott esetekben kamatot fizet. A szolgáltatás teljesítése során a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyféllel, az ügylettel kapcsolatban felmerült költségeit, (postaköltségek, tranzakciós díj, ügyvédi díj, hitelbírálati díj, szakértői díj, biztosíték átértékelési díj, szerződésmódosítási díj, előtörlesztési díj, díjhatósági és egyéb eljárás költségei, stb.) illetve díjait az Ügyfélre terhelni.

Az Ügyfelet terhelik továbbá mindazon igazolt költségek, amelyek az Ügyfél nem szerződésszerű magatartásából származnak, vagy a Takarékszövetkezetet az Ügyféllel fennálló jogviszonnyal kapcsolatosan terhelik, beleértve az Ügyfél elleni esetleges eljárások költségeit is.*

A Takarékszövetkezet az ügyfél részére nyújtott szolgáltatásai, szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez más személyek, szolgáltatók közreműködését is igénybe veheti.

A Takarékszövetkezet a saját nevében, de az Ügyfél javára igénybevett szolgáltatások ellenértékét jogosult a közvetített szolgáltatásról kiállított számlával az Ügyfélre áthárítani.

 

1.6.2. A szolgáltatások ellenértékének mértékét, kondícióit, esedékességét, számításának módját* a Takarékszövetkezet Hirdetményei tartalmazzák, amelyeket a Takarékszövetkezet az ügyfélforgalom részére nyitva álló üzleti helyiségeiben kifüggeszt.

A Kondíciós listától valamint Hirdetménytől eltérő (szokásos mértéket meghaladó) szolgáltatási ellenértékről, az ellenérték módosításának feltételeiről illetve körülményeiről a jelen Üzletszabályzat, a vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)* illetve a Takarékszövetkezet és az Ügyfél az egymással kötött szerződése rendelkezik.

 

1.6.3. A Takarékszövetkezet által felszámított térítés mértékét és megváltoztatásának feltételeit a jelen Üzletszabályzat, valamint a Takarékszövetkezet és az Ügyfél közötti szerződés tartalmazza.

 

1.6.3.1. Az egyes szerződésekben rögzített ellenérték mértékét csak a szerződésben vagy az Üzletszabályzatban, ÁSZF-ben* meghatározott módon lehet megváltoztatni.

 

1.6.3.2. Az ellenértékek megváltoztatásáról az Ügyfelet értesíteni kell. A szerződés vagy ellenkező jogszabályi megkötés hiányában az ellenérték változása csak az értesítés utáni időre vonatkozhat.

 

1.6.3.3. Az olyan térítést és annak számítási módját, amelyről a szerződés nem rendelkezik, a Takarékszövetkezet üzlethelyiségében megtekinthető hirdetményben teszi közzé.

A hirdetményt a Takarékszövetkezet jogosult egyoldalúan az egyes szerződések külön módosítása nélkül megváltoztatni.

 

1.6.3.4. A Takarékszövetkezet az ellenértéket az ügyfél számára kedvezőtlen módon csak akkor módosíthatja egyoldalúan, ha a szerződés ezt – külön pontban – a Takarékszövetkezet számára meghatározott feltételek illetve körülmények esetére egyértelműen lehetővé teszi.*

 

1.6.3.5. Fogyasztóval vagy mikro-vállalkozással kötött kölcsönszerződés esetén kamatot, díjat vagy költséget érintő egyoldalú, az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítás – referencia kamatlábhoz kötött kamatnál, a kamat módosítása kivételével – szabályait az ÁÜSZ 6.1.8. pontja tartalmazza.*

 

1.6.4.  A Takarékszövetkezet a részére az Ügyfél által fizetendő* kamatokat és az időtartamhoz kötött díjakat, továbbá jutalékokat naptári napokra a következő képlet alapján  számolja el, ha a szerződés eltérően nem rendelkezik*:

 

                                      tőke összege x kamatláb % x naptári napok száma

                                                                360 (365) x 100*

 

A Takarékszövetkezet által az Ügyfél részére fizetendő (betéti) kamatokat eltérő rendelkezés hiányában, 360 napos bázison számolja, a következő képlet alapján*:

 

                                      tőke összege x kamatláb % x naptári napok száma

                                                                        36.000*

 

A Takarékszövetkezet által az Ügyfél részére fizetendő (betéti) kamatokat a Hirdetményben teszi közzé, melyet jogosult egyoldalúan módosítani. A módosításról a betétest a hatálybalépést megelőzően legalább 15 nappal Hirdetményben és a www.kiskuntakarek.hu honlapon is tájékoztatja a Takarékszövetkezetet.*

 

1.6.4.1. Pénztartozás késedelmes teljesítése esetén az Ügyfél a jogszabályban illetve a szerződésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni.

1.6.4.2. A Takarékszövetkezet által az egyes ügylettípusoknál felszámított késedelmi kamat mindenkori mértékét a Hirdetmény tartalmazza.

Meghirdetett késedelmi kamat hiányában a jogszabályban meghatározott mérték az irányadó.

 

1.6.4.3. Késedelmes tétel jelenti a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII.30.) Korm. Rendelet 13. § (1) bekezdése értelmében az Adósnak a Takarékszövetkezettel szembeni fizetési kötelezettségének késedelme, ha az kilencven napon keresztül folyamatosan fennáll, és amelynek összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, vagy az Adós szerződés szerinti összes kötelezettségének kettő százalékát vagy az egy havi törlesztő részletet. A hivatkozott jogszabály megváltoztatása esetén a helyébe lépő jogszabályi kritériumok szerinti késedelem, a jogszabály megszüntetése esetén a jelen meghatározás szerinti késedelem minősül késedelmes tételnek.

A Takarékszövetkezet az Adósnak a késedelembe esést követően írásban fizetési felszólítást küld, melyben közli a lejárt megfizetendő tartozás összegét, a késedelmi kamat mértékét, és tájékoztatást arról, hogy amennyiben az Adós a felszólításban megjelölt határidőre sem teljesít, a szerződésben és az adott kölcsönügyletre vonatkozó Hirdetményben meghatározott késedelmi kamat felszámításán kívül a nem fizetés mely jogkövetkezményei kerülhetnek alkalmazásra.**

 

1.6.5.  A Takarékszövetkezeti szolgáltatások ellenértékének megfizetése a teljesítés napja – eltérő kikötés hiányában – a szerződésben meghatározott időpontban és a szerződésben megjelölt rendszerességgel utólag, vagy  a szerződés megszűntetésekor esedékes. Az ellenérték esedékességekor a Takarékszövetkezet annak összegével megterheli az Ügyfél számláját, ha a szerződés másképpen nem rendelkezik.*

 

1.6.5.1. Az ügyfelet terhelő ellenérték megfizetése az ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett bankszámlája megterhelésével történik.

Amennyiben a számlaterhelésre nincs mód, akkor az Ügyfél átutalással vagy a Takarékszövetkezet pénztárában történő befizetéssel köteles megfelelő időben gondoskodni az ellenérték megfizetéséről.

 

1.6.5.2. A Takarékszövetkezetet terhelő ellenérték megfizetése az Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett vagy az Ügyfél által megjelölt más bankszámláján való jóváírással történik.

 

1.6.5.3. A Takarékszövetkezet a saját tévedésén alapuló jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is helyesbítheti és erről az Ügyfelet értesíti. A Takarékszövetkezet saját tévedésének helyesbítése költségmentes.

 

1.6.6.  A Takarékszövetkezet Igazgatósága az alábbi konjuktív feltételek teljesülése esetén dönthet az Ügyfél tartozásának elengedéséről:

- az Ügyfél kérelmére

- ha fizetési nehézségei a fizetési kötelezettsége teljesítése közben és rajta kívülálló okból keletkeznek

- a fizetési kötelezettség teljesítése az Ügyfél és a vele együtt élő közeli hozzátartozói megélhetését súlyosan veszélyezteti, ellehetetleníti.

 

1.7.  A Takarékszövetkezet felelőssége

1.7.1. A Takarékszövetkezet a hitelintézeti tevékenysége és a szerződések teljesítése során mindenkor az Ügyfél érdekeinek – az adott körülmények lehető legteljesebb – figyelembevételével és a hitelintézettől elvárható* legnagyobb gondossággal jár el.

A Takarékszövetkezet köteles megtéríteni az Ügyfélnek okozott kárt, kivéve ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható. Az Ügyfél haladéktalanul köteles a kárenyhítés érdekében eljárni, ill. az őt ért kárról és az enyhítése érdekében tett lépéseiről a Takarékszövetkezetet értesíteni. Az Ügyfél köteles bekövetkezett kárát a Takarékszövetkezetnek bizonyítani.*

 

1.7.2.1. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének a következményeiért, amelynek a hamis vagy hamisított voltát a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal nem lehetett felismerni.

1.7.2.2. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek hatósági rendelkezés, a szükséges hatósági engedély megtagadása, vagy késedelmes megadása okából következett be.

 

1.7.2.3. A Takarékszövetkezet a pénztári szolgálatában kiadott hívószám elvesztéséből vagy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károkért nem felel.

 

1.7.2.4. A Takarékszövetkezet nem felel az okmányok eredetiségéért, érvényességéért, azok módosításáért. Nem vállal felelősséget kisebb jelentőségű hibákért, melyek a nagy tömegű megbízás teljesítése során tőle elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak.

 

1.7.2.5. A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, illetve* olyan okok miatt következnek be, amelyeknek elhárítására vagy befolyásolására a Takarékszövetkezetnek nincs lehetősége. (vis major) A Takarékszövetkezet nem felel a működése megzavarásából eredő károkért, beleértve a Takarékszövetkezet üzem karbantartásával és fenntartásával kapcsolatos korlátozott működést, továbbá, ha a Takarékszövetkezet jelentős ok miatt meghatározott napon vagy ideig beszünteti vagy korlátozza működését.*

 

1.7.2.6. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget a posta, a futárszolgálat mulasztásáért, az okmányok továbbítása során azok esetleges elvesztéséért, késedelmes kézbesítéséért.

 

1.7.2.7. A Takarékszövetkezet kizárja a felelősséget azon károk tekintetében, amelyek a rendelkezési jog változásával összefüggésben az ügyfél oldalán keletkezett jogviták miatt a megbízások teljesítése, nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése folytán következtek be.

 

1.7.2.8. A Takarékszövetkezet nem felel olyan megbízások teljesítéséért, amelyek valamely adatot vagy tényt tévesen, hiányosan vagy pontatlanul tartalmaznak.

Nem felel a Takarékszövetkezet azért a kárért, amely abból származik, hogy a fizetési megbízás egyes példányai egymástól eltérően, hibásan, félreérthetően vagy félrevezetően lettek kiállítva és ez a megbízásnak szokásos és elvárható gondossággal való megvizsgálása során nem derült ki.

 

1.7.2.9. A Takarékszövetkezet nem felel olyan károkért, amely az Ügyfél mulasztásából, késedelméből származik.*

 

1.7.2.10. Az elveszett, ellopott kártya jogosulatlan felhasználásából eredő károkért a bejelentés megtételének időpontjától a Takarékszövetkezet felel. A Takarékszövetkezet mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kár a számlatulajdonos (birtokos) szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott szerződésszegése folytán következett be.

 

1.7.2.11. A Takarékszövetkezet nem felelős azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a Takarékszövetkezeti ügyletek kapcsán alkalmazott pénzügyi, jogi és egyéb speciális szakismeretet igénylő szakkifejezéseket nem a mindenkori szakmai szokásoknak és szokványoknak megfelelően értelmezte. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére a takarékszövetkezeti ügylet megfelelő értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást megadja.*

 

1.7.2.12. A Takarékszövetkezet nem felel az általa vállalt szolgáltatás elmaradásáért vagy késedelméért, ha azt az Ügyfél és a harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása okozza, illetve akadályozza. A szolgáltatásért kikötött díj a Takarékszövetkezetet – a megbízás teljesítésének arányában – ez esetben is megilleti.*

 

1.7.2.1.3. A Takarékszövetkezet okmányok kiszolgáltatása illetve fizetés esetén annak teljesít, akit személyazonosság vagy képviseleti jogosultság igazolására okmányok megvizsgálása alapján az okmányok illetve fizetés elfogadására jogosultnak tart. A Takarékszövetkezet az adott helyzetben általában elvárható módon vizsgálja a személyazonosság vagy a meghatalmazás igazolására neki bemutatott okmányokat, ezek valódiságáért azonban nem vállal felelősséget.*

 

1.7.2.14. A Takarékszövetkezet a továbbítás céljából átvett okmányokat vagy egyéb értékeket csak abból a szempontból vizsgálja, hogy megfelelnek-e a megbízásban foglaltaknak. Nem felel azonban az okmányok érvényességéért, eredetiségéért, az aláírások valódiságáért, az esetleges időközi módosításokért, jogi tartalmáért.*

1.7.2.15. A Takarékszövetkezet saját tévedéséért (ideértve az Ügyfél számláján történő jóváírást vagy terhelést is) bármikor jogosult az Ügyfél rendelkezése nélkül is helyesbíteni. A helyesbítésről a Takarékszövetkezet az Ügyfelet értesíti. A Takarékszövetkezet tévedésének helyesbítése az Ügyfél számára költségmentes.*

 

1.7.2.16. A késedelmes teljesítésért a Takarékszövetkezet csak a késedelem megszűnésének időpontjáig járó törvényes késedelmi kamat mértékéig vállal felelősséget.*

 

1.7.2.17. A Takarékszövetkezet felelősségének fentiek szerinti* korlátozása nem érinti azt a felelősséget, amelyet a Ptk. szerint szerződésben érvényesen kizárni nem lehet.

 

1.8. Adatkezelés, Banktitok

1.8.1. A Takarékszövetkezet Ügyfelei a Takarékszövetkezettel kötött szerződésekhez szükséges – a szerződésekben rögzített szolgáltatások nyújtásának és teljesítésének céljából – személyes adataikat adatkezelésre, adatfeldolgozásra adják át a Takarékszövetkezetnek, mint adatkezelőnek. Az Ügyfelek által a Takarékszövetkezet részére átadott adatok – banki alkalmazottak, szerződött szolgáltatók általi – kezeléséért a Takarékszövetkezet adatgazdaként felelősséget vállal.

A Takarékszövetkezet az Ügyfélről tudomására jutott adatokat az üzleti kapcsolat fennállása alatt, valamint annak megszűnését követő 10 (tíz) évig tartja nyilván. Ezeket a Takarékszövetkezet – belső munkafolyamatai során – jogosult rögzíteni, feldolgozni, felhasználni, kezelni.*

 

1.8.2. A Takarékszövetkezet az Ügyféllel fennálló üzleti kapcsolata során* tudomására jutott banktitoknak minősülő* tényeket, információkat* és adatokat a banktitokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően* kezeli.

Banktitok minden olyan, az egyes Ügyfelekről a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely Ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a pénzügyi intézménnyel kötött szerződésére vonatkozik.

 

1.8.3. A Takarékszövetkezet az Ügyféllel való kapcsolata során tudomására jutott banktitoknak minősülő információkat jogszabályi előírásoknak megfelelően banktitoknak kezeli és azokról az Ügyfél közokiratban, vagy teljes bizonyító okiratban tett írásbeli meghatalmazásában megjelölt esetekben és kereten túl csak a jogszabályban meghatározott személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatja ki.

A Takarékszövetkezet az üzleti kapcsolatok megszűnése után is megőrzi a banktitkot.

 

1.8.4. A jelen Üzletszabályzat elfogadásával egyidejűleg az Ügyfél visszavonhatatlanul felhatalmazza a Takarékszövetkezetet arra, hogy a köztük fennálló üzleti kapcsolatból fakadó banki követelések teljes rendezéséig az Ügyfél más pénzintézetnél vezetett bankszámláiról és nyilvántartott tartozásairól – az egyébként banktitoknak minősülő, a gazdálkodását érintő adatokról és tényekről is – felvilágosítást kérjen a maga részére.

 

1.8.5.  Titoktartási kötelezettség

1.8.5.1. A banktitok tekintetében időbeni korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli a Takarékszövetkezet Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának elnökét és tagjait az alkalmazottakat és mindazokat, akik a Takarékszövetkezettel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon jutottak hozzá.

 

1.8.5.2.  Az Ügyfél köteles az üzleti kapcsolat alatt tudomására jutott, a Takarékszövetkezet tevékenységével összefüggő üzleti titkot megtartani.

Üzleti titok: a Takarékszövetkezet gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden olyantény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszervezése vagy felhasználása a Takarékszövetkezet  jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné és amelynek titokban tartása érdekében a Takarékszövetkezet a szükséges intézkedéseket megtette.*

 

1.8.5.3. Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Takarékszövetkezet Ügyfeleinek hátrányt okozzon.

 

1.8.6.  Titoktartási kötelezettség alóli mentesség

1.8.6.1. Nem jelenti a banktitok sérelmét:

-            olyan összesített adatok szolgáltatása, melyből az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg;

-            a pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, pénzforgalmi számlájának számára vonatkozó adatszolgáltatás, továbbá téves utalás esetén a teljesített átutalási megbízás megbízója, illetve a megbízó számlavezetője javára történő adatátadás, a megbízás szerint kedvezményezett, nem pénzforgalmi számlatulajdonos nevére, címére vonatkozóan;*

-            a Takarékszövetkezet által felhatalmazott könyvvizsgálónak, a megbízott vagyonellenőrnek, jogi vagy egyéb szakértőnek, valamint a Takarékszövetkezet részére biztosítási  fedezetet nyújtó biztosító a biztosítási szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben történő átadás.

-            Bíróság megkeresése esetén a peres fél számlája felett rendelkezésre jogosultak aláírás mintájának bemutatása.

-            A Takarékszövetkezet részéről a Központi Hitelinformációs Rendszerbe nyújtott Adatszolgáltatás;

-            A Takarékszövetkezet igazgatóságának írásbeli hozzájárulásával a Takarékszövetkezetben minősített befolyással*** rendelkező tulajdonosnak, vagy az ilyen részesedést szerezni kívánó személy (társaság), az üzletág átvételét tervező társaság, illetve az ilyen tulajdonos vagy esetleges jövőbeni tulajdonos által felhatalmazott könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő átadás;

-            A Hpt. 54 § (1) bekezdésben meghatározott körben.*

 

1.8.6.2. A Takarékszövetkezet a nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat és az ügyészség írásbeli megkeresésére haladéktalanul kiszolgáltatja a kért adatot  a nála vezetett bankszámláról és az általa lebonyolított ügyletről, ha adat merül fel arra, hogy a bankszámla vagy  az ügylet:

-        kábítószerrel való visszaéléssel,

-        terrorcselekménnyel,

-        robbanóanyaggal vagy robbantószerrel való visszaélésssel,

-        lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaéléssel,

-        pénzmosással,

-        bűnszövetségben vagy bűnszervezetben elkövetett bűncselekménnyel,

-        bennfentes kereskedelemmel, vagy

-        piacbefolyással van összefüggésben.*

 

1.8.6.3. A fentieken túl a banktitok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha:

-        az Ügyfél, vagy annak törvényes képviselője a rá vonatkozó kiszolgáltatható banktitokkört pontosan megjelölve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglaltan kéri vagy erre felhatalmazást ad,

-        a pénzügyi intézmény érdeke az Ügyféllel szemben fennálló követelése eladásához vagy lejárt követelése  érvényesítéséhez szükségessé teszi;

-        A törvény a banktitok megtartásának kötelezettsége alól felmentést ad.

 

1.8.7. A banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:

-        A feladatkörében eljáró Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, Állami Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, az Önkéntes Intézményvédelmi és Betétbiztosítási Alapokkal, a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel,*  az Európai támogatások felhasználásának szabályszerűségét ellenőrző Európai Csalásellenes Hivatallal,

-    Hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,

-        Csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzati adósságrendezési eljárás, ill. végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, illetve végelszámolóval,

-        Folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését végző nyomozóhatósággal, ügyészséggel,

-        Büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá a csőd- illetve felszámolási, valamint önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal,

-        Külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információ-gyűjtésre felhatalmazott szervvel,

-        A főigazgató eseti engedélye alapján* a Törvényben meghatározott feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,

-        Adó-, vám és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása, továbbá a jogalap nélkül felvett ellátás összegének megtérülése érdekében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal, illetve társadalombiztosítási szervvel szemben,

-        Bírósági végrehajtási eljárásban és a bírósági végrehajtó által lefolytatott közigazgatási végrehajtási eljárásban – ideértve az 1994. évi LIII. törvény 79/C. §. (2) bekezdés alapján a közös számla nem adós tulajdonosának nevére és címére vonatkozó megkeresést is – eljáró végrehajtóval, valamint a bírósági végrehajtási eljárásba a lakáscélú állami támogatásokról szóló kormányrendelet alapján bekapcsolódni szándékozó Kincstárral,*

-        Az 1992. évi LXXXIX. tv. 17. §. (5) bekezdésében meghatározott esetben a helyi önkormányzatokért felelős és az államháztartásért felelős miniszterrel,

-        A feladatkörében eljáró országgyűlési biztossal,

-         A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásáról szóló törvény szerinti feladatkörében eljáró államháztartásért felelős miniszterrel, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszterrel és az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartozó állami támogatások – az Európai Közösségeket létrehozó Szerződés I. mellékletében szereplő mezőgazdasági termékek előállításához és kereskedelméhez nyújtott támogatások és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások, valamint külön jogszabályban más miniszter feladatkörébe utalt támogatások kivételével – versenyszempontú ellenőrzésének hazai koordinálásáért felelős miniszterrel,

-        Lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerűsége céljából feladatkörében ellenőrzést végző kincstárral szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén,*

-        Ha az Adóhatóság és a Felügyelet nemzetközi szerződés, ill. együttműködési megállapodás alapján külföldi hatóság írásbeli megkeresésének teljesítése érdekében írásban kér adatot a takarékszövetkezettől, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi hatóság által aláirt titoktartási záradékot,

-        Amikor a takarékszövetkezet a 2003. évi XCII. tv. 52. §. (8) bekezdése alapján szolgáltat adatot,

-        Ha a Takarékszövetkezet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben (a továbbiakban: Pmt.) meghatározott bejelentési kötelezettségét teljesíti,

-        A magyar bűnüldöző szerv, illetőleg a pénzügyi információs egységként működő hatóság – a Pmt.-ben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bűnüldöző szerv, illetőleg külföldi pénzügyi információs egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából, ha a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérő által aláírt titoktartási záradékot – írásban kér banktitoknak minősülő adatot a Takarékszövetkezettől,

-        Ha a Takarékszövetkezet az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvényben meghatározott bejelentési kötelezettségének tesz eleget.*

 

1.9.  Információ, adatszolgáltatás az ügyfélről, pénzmosás megelőzése***

1.9.1. A Központi Hitelinformációs Rendszerrel (KHR) kapcsolatos adatszolgáltatás

1.9.1.1. A Takarékszövetkezet a Hitelintézetek és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló törvény (Hpt) rendelkezéseinek megfelelően a KHR részére adós nyilvántartási célból – biztonságosabb működés és a hitelezési kockázat csökkentése érdekében adatot szolgáltat.

1.9.1.2. A Takarékszövetkezet a KHR részére átadja annak a természetes személynek a 19.1.3. pontja szerinti referencia adatait, aki:

hitel és pénzkölcsön nyújtására,

- elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátására, illetőleg az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására,

-  kezesség és bankgarancia vállalására, valamint egyéb pénzintézeti kötelezettség vállalására irányuló szerződést kötött, ha:

 

a)         a szerződésben vállalt kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért és ezen minimálbér összeget meghaladó késedelem folyamatosan, több mint 90 napon keresztül fennáll – ebben az esetben a 1.9.1.3. a)-b) pontban meghatározott adatok kerülnek átadásra.

 

b)         A szerződés megkötésének kezdeményezése során valótlan adatokat közöl, hamis vagy hamisított okiratokat használ – ebben az esetben a 1.9.1.3. a)-c) pontban meghatározott adatok kerülnek átadásra.

 

 

c)         A készpénz helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó azon bejelentést követően, miszerint elektronikus fizetési eszköz kikerült a birtokából, vagy az elektronikus fizetési eszköz használatához szükséges személyazonosító, illetve egyéb kódja vagy más hasonló azonosító adata jogosulatlan harmadik személy tudomására jutott, a bejelentett fizetési eszközzel tranzakciót hajt végre, ebben az esetben a 1.9.1.3. a) és d) pontban meghatározott adatok kerülnek átadásra.

 

d)         A készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata során jogosulatlanul más személy személyazonosító vagy egyéb kódját, illetve más azonosító adatát használja fel,.

 

e)         Akivel szemben a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használata miatt a bíróság jogerős határozatában a Btk. 313/c. §-ában meghatározott bűncselekmény elkövetését állapítja meg.

1.9.1.3.A Takarékszövetkezet a természetes személyek alábbi adatait adja át a KHR részére:

a)       Név, születési név, születési idő és hely, anyja születési neve, személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím.

 

b)       A szerződés típusa, azonosítója (száma), a szerződés megkötésének /lejáratának/megszűnésének időpontja, a szerződés összege és devizaneme, 1.9.1.2 a.) pontban meghatározott feltételek bekövetkezésekor fennálló lejárt és meg nem fizetett

tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás  megszűnésének módja és időpontja, a  követelés másik referencia adatszolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés

c)        A hitelszerződés kezdeményezésére vonatkozó adatok: az igénylés elutasításnak időpontja és indoka, okirati bizonyítékok, perre utaló megjegyzés,

 

d)       Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával kapcsolatos adatok: készpénz-helyettesítő fizetési eszköz típusa és száma, a letiltás időpontja, a letiltott készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végrehajtott műveletek időpontja, száma, összege, a jogosulatlan felhasználók száma, az okozott kár összege, a bírósági határozat jogerőre emelkedésének időpontja, perre utaló megjegyzés.

1.9.1.4. A KHR részére a Takarékszövetkezet átadja:

      a.) A vállalkozások Hpt.-ben meghatározott pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó    szerződésével    kapcsolatos 1.9.1.5. a)-b) pontokban meghatározott adatokat, továbbá azon vállalkozások adatait,

      b.)  amelyek Takarékszövetkezet számláján –fedezethiány miatt- harminc napot meghaladó időszak alatt egymillió forintnál nagyobb összegű tartozás sorban állást tart nyilván – ebben az esetben a 1.9.1.5. a) és c) pontjában meghatározott adatok kerülnek átadásra,

 c.)  amelyek a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződését a Takarékszövetkezet felmondta vagy felfüggesztette – ebben az esetben a 1.9.1.5. a) és d)  pontokban meghatározott adatok kerülnek átadásra.

1.9.1.5. A Takarékszövetkezet a vállalkozások alábbi adatait adja át a KHR-be:

 

a)         Azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzék szám, vagy egyéni vállalkozó igazolvány szám, adószám.

b)         Szerződésre vonatkozó adatok: szerződés típusa és azonosítója, szerződés megkötésének / lejáratának /megszűnésének időpontja, szerződés összege és devizaneme, a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik referenciaszolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés.

c.)   A bankszámlákkal kapcsolatos adatok, amelyekben sorba állított követeléseket tartottak nyilván: a szerződés azonosítója (száma),  a bankszámlaszáma, a szerződés megkötésének/ lejáratának/ megszűnésének időpontja, sorba állított követelések összege és devizaneme, a követelések sorba állításának kezdő és megszűnési időpontja, perre utaló megjegyzés.

d.)  Készpénz helyettesítő fizetési eszköz elfogadására irányuló szerződésre vonatkozó adatok: a szerződés megkötésének/ megszűnésének/ lejáratának/ felfüggesztésének időpontja, perre utaló megjegyzés.

 

  1.9.1.6    A KHR-be  átadott adatok  nyilvántartása

 

1.)  A KHR rendszer - a 3. pontban foglalt kivétellel - a takarékszövetkezet által átadott referencia adatokat a 2. bekezdésekben meghatározott időponttól számított öt évig kezeli. Az öt év letelte után a KHR rendszer a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli.

 

2.)   Az 1. bekezdésben meghatározott határidő számításának kezdete:

 

a.)         a késedelmes tartozás megszűnésének időpontja a  1.9.1.2. pont a.)  bekezdése  szerinti esetben

b.)          az adat átadásának időpontja a 1.9.1.2 pont b.) – e.) és a 1.9.1.4 pont c.) bekezdése szerinti esetben

c.)         a követelés sorba állításának megszűnési időpontja  a 19.1.4.pont b.)  bekezdése szerinti   esetben

d.)         A szerződés megszűnésének időpontja a 1.9.1.4. pont a.) bekezdése szerinti esetben.

 

  3.) A KHR rendszer az adatszolgáltatással kapcsolatos szerződésből eredő  késedelmes   tartozás teljesítése esetén a teljesítéstől számított egy év  elteltével haladéktalanul és vissza nem állítható  módon törli a referencia  adatokat.

 

1.9.1.7. A Takarékszövetkezet a KHR részére történő adatszolgáltatás során a Hpt-ben előírtaknak megfelelően jár el és biztosítja bárki részére, hogy a róla nyilvántartott adatokba való betekintési jogát Takarékszövetkezet közvetítésével gyakorolja. A Hpt-ben foglaltaknak megfelelően az adatkérés évente egy alkalommal ingyenes, ezt követően az adatkérő minden további adatkérés fejében a Takarékszövetkezet kondíciós listájában meghatározott költségtérítést köteles a Takarékszövetkezet részére megfizetni.

1.9.1.8 . Az a KHR-ben nyilvántartott, akinek az adatait a Takarékszövetkezet adta át a KHR-be, kifogást emelhet a Takarékszövetkezetnél vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál a referenciaadatoknak a KHR-be történő átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését. A Takarékszövetkezet a kifogást annak kézhezvételét követő tizenöt napon belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről a nyilvántartottat haladéktalanul, de legalább két napon belül írásban értesíti. Ha a Takarékszövetkezet a kifogásnak helyt ad, haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére a helyesbítést, vagy a törlendő referenciaadatokat.

1.9.1.9. A nyilvántartott referenciaadatok átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat a 17.8. pontban meghatározott értesítés kézhezvételét követő 30 napon belül. A keresetlevelet a nyilvántartott lakóhelye szerint illetékes helyi bírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.***

 

1.9.2.1. A Takarékszövetkezetnek a KHR-be való adat továbbítás kapcsán - természetes személyt érintően -, négy esetre vonatkozóan van tájékoztatási kötelezettsége, így;

-        a szerződés megkötésének kezdeményezését megelőzően arról, hogy a Hpt. 130/D.§-ában meghatározott esetben adatai bekerülhetnek a KHR-be,

-        a szerződés megkötését megelőzően arról, hogy a Hpt. 130/C.§-ban és a Hpt. 130/E.§-ban meghatározott esetben – ismertetve a konkrét okokat - adatai bekerülhetnek a KHR-be,

-        az adatátadás tervezett végrehajtását 30 nappal megelőzően arról, hogy a Hpt. 130/C.§-ban meghatározott esetben adatai bekerülhetnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt kötelezettségének, és

-        az adatátadást követően legfeljebb 8 napon belül, annak megtörténtét.

 

1.9.2.2. A Takarékszövetkezetnek vállalkozás ügyfélt érintően, a szerződés megkötését megelőzően van tájékoztatási kötelezettsége arról, hogy a Hpt. 130/F.§-ban meghatározott esetekben a vállalkozás adatait a KHR-be továbbítja.

 

1.9.2.3. A tájékoztatásnak minden esetben ki kell térnie az adatátadás céljára, konkrét okára, az átadható adatok körére, a jogorvoslati lehetőségekre és arra, hogy milyen célból lehet az adatokat a KHR-ből további referencia-szolgáltatók részére átadni.

 

1.9.2.4. A tájékoztatás megtörténtét az ügyfél a tájékoztató Takarékszövetkezetnél maradó példányának aláírásával, illetve a postai úton megküldött tájékoztatás Takarékszövetkezethez visszaérkező tértivevényével igazolja.

1.9.2.5. Az adatátadás tényéről, időpontjáról és az átadott adatok köréről nyilvántartást kell vezetni.

1.9.2.6. Az ügyfélnek lehetősége van kifogást tenni adatainak a KHR-be történt átadása, azoknak a KHR-ben való kezelése ellen, és kérheti az adat helyesbítését, ill. törlését. A kifogást a Takarékszövetkezethez, vagy a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozáshoz kell benyújtani. A kifogás eredményéről az ügyfelet írásban kell tájékoztatni, és amennyiben annak tartalmával nem ért egyet, a kézhezvételtől számított 30 napon belül a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz keresetet nyújthat be. Úgyszintén kereset indíthat az ügyfél akkor is, ha nem kap tájékoztatást arról, hogy adatai szerepelnek-e a KHR-ben, valamint a kifogás eredményéről való tájékoztatás elmaradása esetén.

A tárgyalást a bíróság úgy tűzi ki, hogy az első tárgyalás legkésőbb az iratoknak a bírósághoz való beérkezését követő 30 napon belül megtartható legyen.

 

1.9.3. A Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet, mint a Hpt-ben meghatározott referencia-adatszolgáltató, a KHR-hez való csatlakozásra kötelezett.

 

1.9.4.    A bűncselekményből származó pénzeknek a pénz- és tőkepiaci rendszeren keresztül történő tisztára mosásának, illetve a terrorizmus finanszírozásának lehetetlenné tétele érdekében a Takarékszövetkezet alkalmazottjának, képviselőjének kötelessége – jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelően – az ügyfél teljes átvilágítása.

Ha a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozásának gyanúja felmerül, a Takarékszövetkezetnek jogában áll az ügyletet megtagadni.

A Takarékszövetkezet törvényben előírt kötelezettsége, hogy pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló adat, tény vagy körülmény felmerülése esetén bejelentést tegyen a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak. A Takarékszövetkezet a bejelentés tényéről, annak tartalmáról harmadik személynek vagy szervezetnek semmiféle tájékoztatást nem ad, és biztosítja, hogy a bejelentés tartalma és megtörténte – banktitokként – titokban maradjon. A Takarékszövetkezet a bejelentési kötelezettség teljesítése során birtokába jutott adatokat, illetőleg a bejelentési kötelezettség teljesítését igazoló okiratokat a bejelentéstől számított 10 évig megőrzi és nyilvántartja.*

 

1.9.5. A Takarékszövetkezet területén videó megfigyelő rendszer üzemel, amely biztonsági okokból képfelvételeket rögzít az üzleti helyiségeiben megjelenő, szolgáltatásait igénybe vevő személyekről. A képfelvételeket a Takarékszövetkezet a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően kezeli, annak biztonságos tárolásáról 40 napig gondoskodik, ezt követően a felvételek megsemmisítésre kerülnek. A rögzített képanyag kizárólag a hatóságok felé, azok hivatalos megkeresése esetén kerül kiadásra. A megfigyelt területre való belépéssel a megfigyelt személy hozzájárul a róla készült képanyag fentiek szerinti kezeléséhez.*

 

1.9.6. Bankinformáció

1.9.6.1. Az alábbiak szerinti bankinformáció nyújtásán kívül a Takarékszövetkezet az Ügyfélről banktitoknak nem minősülő információt – olyan összesített adatok szolgáltatásán túl, amelyekből az egyes Ügyfelek személye, üzleti adatai nem állapíthatók meg – kizárólag az Ügyfél írásbeli felhatalmazása alapján nyújt. A felhatalmazásban minden esetben meg kell jelölni az adandó információ tartalmi körét, esetleges időbeli korlátait, az információ címzettjét és célját.*

 

1.9.6.2. A Takarékszövetkezet az Ügyfél külön felhatalmazása nélkül jogosult – a banktitokra vonatkozó szabályok figyelembe vételével – harmadik személy részére bankinformációt adni. A bankinformáció az Ügyfélre vonatkozó nyilvános információkat, a számlavezetés tényét, valamint az Ügyfél és a Takarékszövetkezet kapcsolatának általános jellemzését tartalmazhatja.*

 

1.9.6.3. A bankinformáció adásával a Takarékszövetkezet az Ügyfélért semmilyen garanciát és felelősséget nem vállal.*

 

1.9.6.4. A bankinformáció megtagadása a Takarékszövetkezet részéről nem jelent az Ügyfélről alkotott negatív értékelést – a Takarékszövetkezet ezt az információt kérővel is közli – és ennek megfelelően az Ügyfél nem támaszthat ezzel kapcsolatban a Takarékszövetkezettel szemben semmilyen kárigényt.*

 

1.9.6.5. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére beszerzett bankinformáció valóságtartalmáért nem felel. A bankinformáció forrását a Takarékszövetkezet nem jelöli meg.*

 

1.9.6.6. A Takarékszövetkezet a bankinformáció kiadását, illetve beszerzését az Ügyfél díjfizetéséhez kötheti.*

 

1.9.6.7. A bankinformációt az információt kérő kizárólag saját céljaira veheti igénybe, kivéve, ha az információkérő hitelintézet, amely az ügyfelei megbízásából jár el. A bankinformációt az információt kérő köteles bizalmasan kezelni.*

 

1.9.6.8. A Takarékszövetkezet az általa nyújtott bankinformáció felhasználásáért és az abból keletkezett kárért kizárólag akkor felel, ha jogszabályba ütköző módon, illetve felhatalmazás nélkül adott ki banktitkot, vagy neki felróható módon valótlan adatot szolgáltatott.*

 

1.10. Panaszok és bejelentések intézése, jogviták rendezése

1.10.1. A fogyasztó és a takarékszövetkezet közötti jogviszony keretében sor kerülhet vitás kérdések keletkezésére, melyek bejelentések, panaszok formájában jelennek meg.

 

1.10.1.1. Panasz: A Takarékszövetkezet magatartására, tevékenységére, vagy mulasztására vonatkozó bejelentés,* amely egyéni (érdek vagy jog-) sérelem megszüntetésére irányul.

Bejelentés: olyan körülményre (hibára, hiányosságra) hívja fel a figyelmet, amelynek megszüntetése, orvoslása a takarékszövetkezet és a vele kapcsolatban álló közösség érdekeit szolgálja. A bejelentés egyúttal javaslatot is tartalmazhat.

 

1.10.1.2.  A panasz benyújtására a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet az ügyfelek igényei és saját adottságai alapján több, a panaszos által választható lehetőséget biztosít:

  1. Személyesen írásban vagy szóban a takarékszövetkezet kirendeltségeiben és a központban nyitvatartási időben.
  2. Telefonos ügyfélszolgálaton a +36-40-100-100  kék számon az év minden napján 0-24 óráig.
  3. Írásban levélben, levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza Gorkij u. 4.
  4. Telefax útján, fax szám: 76/560-019
  5. Elektronikus úton, a következő e-mail címen: kozpont@kiskunfel.tksz.hu ****

**** Módosítva az 59/2011. (05.30.) Ig.sz. Határozattal. Hatályos: 2011.06.01.

 

1.10.1.3. A Takarékszövetkezet a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenység, továbbá a panaszok intézésének rendjét külön szabályzatban állapította meg. A vonatkozó tájékoztatást hirdetmény útján valamennyi kirendeltségen ügyfelei rendelkezésére bocsátja. E szabályzatot minden kirendeltségében az ügyfelek rendelkezésére bocsátja, kifüggesztéssel és a honlapján is közzéteszi. *

 

1.10.2. A felek a köztük keletkező vitás kérdéseket lehetőség szerint közös megegyezéssel kívánják rendezni, ebbe beleértve valamely közösen választott szakértő vagy más egyeztető fórum közreműködésével való megegyezést is. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor bármelyik fél bírósághoz fordulhat.

Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet közötti jogviszonyokra – ellentétes kikötés hiányában – a magyar anyagi és eljárási jogot kell alkalmazni.*

 

1.10.2.1. A Felügyelet kérelemre és hivatalból is indíthat fogyasztóvédelmi eljárást, mely hatósági eljárásnak minősül.*

 

1.11.  Pénztárszolgálat

1.11.1. A Takarékszövetkezet pénztárszolgálatot az ügyfélforgalom számára nyitva álló üzlethelyiségeiben meghirdetett pénztári órák alatt tart.

 

1.11.2. Az Ügyfél nem köteles megvárni  a Takarékszövetkezet által előirt csomagolásban átadott bankjegyek és érmék valódiságának vizsgálatát és szám szerinti megszámolását, ha olyan nyilatkozatot tesz, amely szerint a távolétében a takarékszövetkezet által megállapított esetleges hiányokat és hamisítványokat elismeri és ellenértéküket kiegyenlíti.

A Takarékszövetkezet nem utasíthatja vissza a hiányos vagy más okból sérült fizetőeszközök elfogadását. A sérült fizetőeszközök esetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvényben foglaltak szerint kel eljárni.

 

1.11.3. A Takarékszövetkezet jegyzőkönyv kíséretében köteles a hamis, hamisított vagy ilyennek tűnő fizetőeszközöket ellenérték nélkül bevonni és az MNB-hez továbbítani.

Továbbiakban a Takarékszövetkezet az MNB Szakvéleménye alapján jár el. A hamis fizetőeszközöket az MNB bevonja, a valódiakat visszaküldi a Takarékszövetkezetnek. A Takarékszövetkezet köteles a valódi fizetőeszközöket az Ügyfélnek visszaadni.

 

1.11.4. A Takarékszövetkezet készpénzfelvétel vagy befizetés esetén - a pénzmosás megelőzésére vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban - jogosult igazoló okmányai vizsgálatával azonosítani az Ügyfél vagy megbízottja személyazonosságát. A Takarékszövetkezet az Ügyfél nevében, képviseletében vagy megbízása alapján eljáró személy vagy személyek személyazonosságát is vizsgálja.

 

1.11.5. A Hirdetményben meghatározott összegnél magasabb összegű készpénz felvételének szándékát az Ügyfél köteles legkésőbb a készpénzfelvétel tervezett napját megelőző banki munkanapon bejelenteni.

 

1.12.  Biztosítékok

1.12.1. Biztosítéknyújtás

1.12.1.1.  Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a Takarékszövetkezet kérésére az Ügyfél köteles megfelelő biztosítékot nyújtani vagy már adott biztosítékot kiegészíteni olyan mértékben, amilyen mértékben a Takarékszövetkezet megítélése szerint a már fennálló, vagy a jövőben esetleg keletkező követelései megtérülésének biztosítékául szükséges. A Takarékszövetkezet felhívására az Ügyfél köteles a biztosíték nyújtásáról azonnal gondoskodni.* A fenti kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. A biztosítékok nyújtásával, fenntartásával, kezelésével, kiegészítésével, ellenőrzésével és érvényesítésével kapcsolatos minden költség és kiadás az Ügyfelet terheli.*

 

1.12.1.2. A biztosíték nyújtásáig, illetve a nyújtott biztosíték kiegészítéséig a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyféllel szembeni esetleges fizetési kötelezettségei teljesítését felfüggeszteni.

 

1.12.1.3. A biztosíték kikötésekor a Takarékszövetkezet jogosult meghatározni, hogy az egyes biztosítékokat milyen értéken fogadja el. Vagyontárgy biztosítékként való lekötése esetén a forgalmi érték alapján kell a Takarékszövetkezetnek eldöntenie, hogy a vagyontárgyat milyen értékben veszi figyelembe.*

1.12.1.4. A Takarékszövetkezet követeléseinek biztosítására az alábbi biztosítékok valamelyikét – vagy többet együttesen – alkalmazza, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint:

I. Dologi biztosítékok

1. Zálogjog: Jelzálogjog (lehet egyetemleges és keretbiztosítéki is), ingóra és ingatlanra

2. Óvadék

3. Vételi jog

 

II. Személyi biztosítékok:       

1. Garancia: állami-, Bank-

2. Kezességek: készfizető kezesség természetes személy esetén, Állami ill. költségvetés által, továbbá garancia alapok, hitelbiztosító intézetek által

3. Egyéb: biztosítás, azonnali beszedési megbízás, engedményezés, közraktárjegy.*

 

1.12.2.  A biztosítékok kezelése

1.12.2.1. Az Ügyfél kötetes gondoskodni a Takarékszövetkezet számára biztosítékul szolgáló vagyon, jog és követelés fenntartásáról és értéke megőrzéséről. Köteles gondoskodni továbbá a Takarékszövetkezet felszólítására* követelések érvényesítéséről és arról, hogy azok teljesítése a Takarékszövetkezet részére esedékességkor megtörténjen.

 

1.12.2.2. Az Ügyfél jogosult és köteles a használatban levő, a Takarékszövetkezet javára biztosítékul lekötött vagyontárgyakat rendeltetésszerűen használni, kezelni, üzemeltetni, megőrzésükről gondoskodni, melyet a Takarékszövetkezet jogosult a helyszínen is ellenőrizni.

 

1.12.2.3. Amennyiben az Ügyfél a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget és ezáltal a biztosítékok fennállását, értékét, érvényesíthetőségét veszélyezteti, akkor a Takarékszövetkezet jogosult közvetlenül eljárni az Ügyfél helyett, illetve kezdeményezni a szükséges hatósági vagy bírósági eljárást.

 

1.12.2.4. Ha az ügyfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Takarékszövetkezet jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát, az Ügyfél érdekeinek lehetséges figyelembevételével.

 

1.12.2.5. Ha a biztosítékul lekötött vagyontárgyak értéke a szerződéskötés időpontjában megállapított érték alá csökken, a biztosíték és kölcsön eredeti arányát az ügyfél – a Takarékszövetkezet által elfogadott biztosítékok kiegészítésével – köteles helyreállítani.

Ha a Takarékszövetkezet biztosítékul a termelésben, vagy kereskedelemben egyidejűleg meg nem határozott felhasználható vagy helyettesíthető dolgot fogad el, az elhasznált vagy értékesített dolgot az ügyfél köteles értékén pótolni.

A Takarékszövetkezet jogosult bármikor ellenőrizni a biztosítékok meglétét, értékét és állagát. Az ellenőrzés során az ügyfél köteles együttműködni, az ellenőrzéshez szükséges adatokat megadni. A biztosíték értékében, érvényesíthetőségében, behajthatóságában, vagy más lényeges körülményben beálló változásról az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezetet haladéktalanul értesíteni.

Az ügyfél a Takarékszövetkezettel szembeni bármilyen hitelügyletből eredő tartozásának fennállása időtartama alatt köteles tájékoztatni a Takarékszövetkezetet jogi státuszában, vagyoni helyzetében, gazdálkodásában – beleértve a csőd bejelentését és a felszámolás megkezdését is – beálló minden olyan változást, amely hatással lehet a kötelezettség maradéktalan teljesítésére.*

 

1.12.2.6. Ha a biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy a követelés érvényesítése a lekötés időtartama alatt esedékessé válik, a Takarékszövetkezet jogosult a jogot gyakorolni, ill. a követelést érvényesíteni, és az így kapott összeget biztosítékként kezelni.*

 

1.12.3.  Biztosítás

1.12.3.1. A Takarékszövetkezet jogosult a kölcsönnyújtás és egyéb pénzügyi szolgáltatás teljesítésének fedezetéül – a fedezet biztosítása céljából – meghatározott biztosítási szerződés megkötését előírni az ügyfél számára.* Az Ügyfél köteles a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat valamennyi biztosítható kockázat* esetére teljes értékben biztosítani és a biztosítási szerződésben, illetve kötvényben a Takarékszövetkezetet, mint kedvezményezettet feltüntetni, és a biztosításból eredő kártérítési összeget a Takarékszövetkezetre engedményezni.*

1.12.3.2. Az Ügyfél a biztosítási szerződést - amíg a vagyontárgyak a Takarékszövetkezettel szembeni tartozásának biztosítékául szolgálnak - a Takarékszövetkezet hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg. Köteles a biztosítási díjat megfizetni, és mindazt teljesíteni, ami a biztosítási szerződés szerint a biztosítás fennmaradásának feltétele. A biztosítás fennmaradása érdekében a Takarékszövetkezet jogosult, de nem köteles e kötelezettségeket az Ügyfél helyett teljesíteni. E jog gyakorlása érdekében a Ügyfél a Takarékszövetkezet kérésére köteles eljárni a biztosítási szerződés olyan tartalmú módosítása érdekében, hogy a biztosító az e kötelezettségek megszegése miatt ne legyen jogosult a biztosítást megszüntetni anélkül, hogy a Takarékszövetkezetet erről értesítené és a Takarékszövetkezet számára elegendő időt hagyna arra, hogy e kötelezettségeket az Ügyfél helyett teljesítse.

 

1.12.3.3. Az Ügyfél a Takarékszövetkezet felhívására haladéktalanul köteles a biztosítási kötvényt, a biztosítási díj megfizetését igazoló okmányokat a Takarékszövetkezet részére bemutatni, illetve átadni.

 

1.12.3.4. A Takarékszövetkezet a befolyó kártérítési összeget az Ügyfél tartozásának csökkentésére fordíthatja a tartozás esedékessé válása előtt is. A kártérítési összegnek a Takarékszövetkezet követeléseit meghaladó része az Ügyfelet illeti meg.

 

1.12.4.  A biztosítékok érvényesítése

1.12.4.1.Ha az Ügyfél a Takarékszövetkezettel szemben fennálló fizetési kötelezettségeit esedékességkor nem teljesíti, a Takarékszövetkezet jogosult érvényesíteni a Takarékszövetkezetnek bármely biztosítékból fakadó jogát olyan módon, hogy az megítélése szerint a Takarékszövetkezeti követelések kielégítését a legeredményesebben szolgálja, lehetőségek szerint az ügyfél érdekeinek figyelembevételével.*

 

1.12.4.2. Ha az  Ügyfél valamely, a Takarékszövetkezettel szemben esedékessé vált fizetési kötelezettségének a Takarékszövetkezet írásbeli felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határidőn belül nem tesz eleget, a Takarékszövetkezet jogosult valamennyi fennálló követeléséhez kapcsolódó jogviszonyt azonnali hatállyal felmondani és az azokból származó követelését esedékessé tenni.

 

1.12.4.3. A Takarékszövetkezet az Ügyfél számlája terhére – a jogszabályban előírt sorrendiséget figyelembe véve – az Ügyfél külön rendelkezése nélkül is jogosult az esedékes lejárt követelését érvényesíteni, illetve a tartozásaival szemben beszámítással élni. A Takarékszövetkezetet ez a jog a csőd bejelentésétől, a felszámolási eljárás megindításának tudomásra jutásától nem illeti meg.*

 

1.12.4.4. Amennyiben az Ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szemben több jogviszony, szerződés alapján több jogcímen áll fenn tartozása és az Ügyfél által teljesített befizetés valamennyi tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, úgy a Takarékszövetkezet a rendelkezésre álló összeget elsősorban a költségekre, azután a késedelmi kamatokra, majd az ügyleti kamatokra, végül a főtartozásokra számolja el. Valamennyi járulék (költségek, kamatok) kiegyenlítését követően a Takarékszövetkezet a még rendelkezésre álló összeget döntése szerint a régebben lejárt vagy a kevésbé biztosított főkövetelés (tőketartozás) csökkentésére fordítja. Az Ügyfél ezzel ellentétes rendelkezése érvénytelen. Amennyiben a Takarékszövetkezet részére azonos ügylet fedezetéül több biztosítékot nyújtottak, azokat a Takarékszövetkezet saját belátása szerinti sorrendben és mértékben veheti igénybe.*

 

1.12.4.5. Ha az Ügyfél a Takarékszövetkezetnek kamattal és költséggel is tartozik, és a befolyt összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég, a Takarékszövetkezet azt elsősorban a költségre, azután a késedelmi kamatra, majd a kamatra, végül a főtartozásra számolja el. Több szerződésből eredő követelés fennállta esetén is – a különböző jogviszonyoktól függetlenül – a Takarékszövetkezet a fenti sorrendnek megfelelően számolja el a teljesítést (azaz először az összes költségre, azután az összes késedelmi kamatra, majd az összes kamatra, és végül a különböző szerződésekből eredő tőketartozásra fordítja.)*

 

1.12.4.6. Amennyiben a Takarékszövetkezet részére azonos ügylet fedezetéül több biztosítékot nyújtottak, azokat a Takarékszövetkezet saját belátása szerinti sorrendben és mértékben veheti igénybe.*

 

1.12.4.7. A biztosítéki szerződés mindig hatályban marad, ameddig a Takarékszövetkezet az Ügyféllel szemben a szerződésből (alapjogviszonyból) származó követelése maradéktalanul meg nem térül.*

 

1.12.4.8. A Takarékszövetkezet a szerződés (alapjogviszony) alapján fennálló mindenkori követelésének megtérítését az Ügyféltől – a biztosíték érvényesítésétől függetlenül is – jogosult követelni. Amennyiben a biztosíték érvényesítése után is a Takarékszövetkezetnek követelése áll fenn az Ügyféllel szemben, azokat a Takarékszövetkezet továbbra is követelheti.*

 

1.12.5.  Tájékoztatás, ellenőrzés

1.12.5.1. Az Ügyfél haladéktalanul köteles tájékoztatni a Takarékszövetkezetet a biztosítékok értékében, értékesíthetőségében és érvényesíthetőségében bekövetkezett, illetve bekövetkező változásról.

 

1.12.5.2. A Takarékszövetkezet bármikor jogosult ellenőrizni akár a helyszínen is - a biztosítékok meglétét és azt, hogy az Ügyfél a biztosítékokkal kapcsolatos kötelezettségeinek eleget tesz-e. Az ellenőrzés során az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezettel mindenben együttműködni, az ellenőrzéshez minden szükséges tájékoztatást megadni és az okmányokba betekintést engedni.

 

1.13.  A megbízások általános szabályai

1.13.1. A megbízások átvétele

1.13.1.1. A Takarékszövetkezet a megbízások teljesítésre történő átvételének időpontjait, ezen időpontok változását, valamint a teljesítési rend megváltozását a Hirdetményben teszi közzé. Ennek hiányában ez az időpont az ügyfélforgalom számára rendszeresített nyitvatartási idő.

 

1.13.1.2. A meghirdetett időpontot követően érkezett megbízásokat - még ha azokat a Takarékszövetkezet át is veszi - úgy kell tekinteni, hogy azok a következő banki munkanapon érkeztek.

 

1.13.1.3. Az Ügyfél a Takarékszövetkezetnek állandó összegű, rendszeres forint átutalási megbízást adhat, az erre szolgáló nyomtatványon. Az állandó megbízások teljesítéséről, nem teljesüléséről, illetve a nem teljesülés okáról a Takarékszövetkezet az Ügyfelet a kivonaton keresztül értesíti, és a fizetés elmaradásából keletkező esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Az állandó megbízás módosításáról, illetve megszüntetéséről az Ügyfél a Takarékszövetkezetet írásban értesíteni köteles.

 

1.13.1.4. A Takarékszövetkezet az Ügyfél által adott megbízásokat – az Ügyféllel kötött eltérő rendelkezése hiányában – csak az e célra rendszeresített formanyomtatványokon, az egyes fizetési módok esetén a hatályos pénzforgalmi rendelkezésben előírtak szerint fogad el. A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásán szereplő aláírásokat összehasonlítja az Ügyfél által bejelentett aláírás mintákkal. Amennyiben a benyújtott megbízáson a Takarékszövetkezetnek be nem jelentett aláírás, vagy a bejelentett mintától jól felismerhetően eltérő aláírás szerepel,  a Takarékszövetkezet a megbízást nem teljesíti, azt az ok megjelölésével visszaküldi az Ügyfélnek.*

 

1.13.1.5. Külön szerződés alapján a Takarékszövetkezet elektronikus úton benyújtott megbízásokat is elfogad. Ilyen esetben aláírás vizsgálat során a Takarékszövetkezet az Ügyfelei által erre a célra rendszeresített adatlapon meghatározott, a rendelkezésre jogosult személyek esetében kiadott aláírási jelszó, valamint az aláírási pontszám megfelelését együttesen ellenőrzi.*

 

1.13.1.6. Amennyiben a megbízás hiányos, továbbá ha a Takarékszövetkezet felismeri, hogy a megbízás téves adatokat tartalmaz, a Takarékszövetkezet a megbízást – az ok megjelölésével – teljesítés nélkül visszaküldi.*

 

1.13.1.7. A Takarékszövetkezet nem felel a szokásos ügymenet során alkalmazott gondos vizsgálattal sem felismerhető hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének következményeiért.*

 

1.13.2.  A megbízások tartalma

1.13.2.1. A megbízásnak egyértelműen tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. Ha korábbi rendelkezés módosításáról, megerősítéséről vagy megismétléséről van szó, ezt kifejezetten meg kell jelölni. A Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból keletkeznek, hogy az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen, nem egyértelműen vagy hiányosan adta meg.*

 

1.13.2.2. Ha az Ügyfél a megbízásnak meghatározott időpontban való teljesítését vagy az általános takarékszövetkezeti gyakorlattól eltérő teljesítését igényli, erre köteles felhívni a Takarékszövetkezet figyelmét és vállalnia kell az ebből eredő többletköltségeket. A Takarékszövetkezet jogosult az ilyen megbízások elfogadását megtagadni.*

 

1.13.2.3. A meghatározott időben teljesítendő megbízásokat olyan időpontban kell a Takarékszövetkezetnek átadni, hogy a teljesítéséhez szükséges idő a Takarékszövetkezet rendelkezésére álljon. E kötelezettség megszegéséből eredő kárért a Takarékszövetkezet felelősséget nem vállal.*

 

1.13.2.4. Amennyiben a megbízás korábbi megbízást módosít, megerősít vagy megismétel, ezt a tényt a megbízáson kifejezetten fel kell tüntetni.

 

1.13.2.5. A megbízást csak írásban, új megbízás benyújtásával egészítheti ki vagy helyesbítheti. A megbízást – szerződés vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a munkafolyamatának megkezdéséig lehet visszavonni vagy módosítani. A Takarékszövetkezet az ezt követően érkezett módosítás illetve visszavonás esetén jogosult az eredeti megbízás szerint eljárni azzal, hogy – lehetőség szerint – megkísérli a még el nem végzett munkafolyamatok leállítását. A megbízások módosításával, visszavonásával kapcsolatban a Takarékszövetkezet díjat számít fel, továbbá a felmerült költségek is az Ügyfelet terhelik.*

 

1.13.2.6. A Takarékszövetkezet az Ügyfél rendelkezéseit akkor teljesíti, ha gondos vizsgálat után úgy találja, hogy a rendelkezésen az aláírásra jogosult és a bejelentett mintával megegyezően aláíró személy aláírása van.

 

1.13.2.7. A Takarékszövetkezet a jogszabályba ütköző megbízások teljesítését megtagadhatja akkor is, ha azok teljesítésére szerződésben korábban kötelezettséget vállalt. Ha a megbízás érvényességét jogszabály hatósági engedélyhez köti, a Takarékszövetkezet jogosult meggyőződni az engedély meglétéről, ennek hiányában a megbízást teljesítés nélkül visszaküldi.*

 

1.13.2.8. A Takarékszövetkezet akkor teljesíti az Ügyfél megbízásait, ha annak a szerződésben vagy az adott Üzletszabályzatban meghatározott fedezet – a meg bízás jellegéhez igazoldóan – rendelkezésre áll.*

 

1.13.2.9. Az Ügyfél a pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét.  A Takarékszövetkezet az Ügyfél vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a megbízásokat érkezésük sorrendjében teljesíti.*

 

1.14. Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet közötti szerződés megszűnése

1.14.1. Az Ügyfél jogosult – tartozásainak rendezése mellett – a Takarékszövetkezettel fennálló határozatlan idejű szerződését bármikor, indoklás nélkül felmondani.*

 

1.14.2. A felmondás joga a Takarékszövetkezetet – határozatlan idejű szerződés esetében – harminc napos határidővel, illetőleg a pénzforgalmi jogszabályban meghatározottak szerint (két hónapos határidő) indoklási kötelezettség nélkül illeti meg.*

 

1.14.3. Ha az Ügyfél a Takarékszövetkezettel kötött szerződést súlyosan megszegi, továbbá ha felróható magatartása miatt a szerződéses jogviszony további fenntartása a Takarékszövetkezettől már nem várható el, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyféllel kötött bármely szerződését azonnali hatállyal felmondani.*

 

1.14.4. Az Ügyfél együttműködési, illetve tájékoztatási kötelezettségének elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül és a Felek között bármely szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondását teszi lehetővé a Takarékszövetkezet számára.*

 

1.14.5. A Takarékszövetkezet által közölt azonnali hatályú felmondás esetén a felmondott jogviszonyból származó követelések lejárttá válnak, és az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezet felszólítására a Takarékszövetkezettel szemben fennálló valamennyi tartozását kiegyenlíteni.*

1.14.6. A felmondás nem érinti – a szerződés alapján – a Takarékszövetkezet által visszavonhatatlanul vállalt kötelezettségek teljesítését.*

 

1.14.7. A szerződéses jogviszony bármely okból történő megszűnése esetén az Ügyfél és a Takarékszövetkezet egymással szembeni követelései azonnal esedékessé válnak, beleértve a kamatokat, jutalékokat, díjakat és költségeket is.*

 

 

II. A TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSAI

 

2.1. Pénzforgalmi szolgáltatások

A Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet részére a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1997. november 28-án 795/1997/F. sz. határozatában engedélyezte a pénzforgalmi szolgáltatások végzését. A rendelkezés hatálya a belföldön forintban teljesítendő fizetésekre terjed ki.

 

2.1.1.  Általános rendelkezések

2.1.1.1. A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számla nyitására köteles Ügyfelek pénzforgalmi és a természetes személyek részére fizetési számlát (továbbiakban: bankszámlát)*vezetni.

 

2.1.1.2.  A Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos között – a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtását szabályozó – pénzforgalmi keretszerződés feltételrendszerét a bankszámla / pénzforgalmi számla szerződésben, a Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételeiben és a Forintban vezetett pénzforgalmi számla Általános Szerződési Feltételeiben, az aláírás nyilvántartó kartonokban, a Takarékszövetkezet álal alkalmazott formanyomtatványokban, a később igénybe veendő szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatási szerződésekben és az ÁSZF-ekben, a Hirdetményben, valamint a Fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló tájékoztatóban meghatározott feltételek alkotják. A számla terhére vagy javára – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a pénzforgalmi jogszabályban meghatározott bármely fizetési mód alkalmazható.*

 

2.1.1.3. Takarékszövetkezet a bankszámla megszűnéséig visszavonhatatlanul fel van hatalmazva arra, hogy az Ügyfél javára pénzt fogadjon el és azt az Ügyfél bankszámláján jóváírja. Az Ügyfél javára történő utalásokat, befizetéseket a Takarékszövetkezet a megbízáson szereplő bankszámlaszám alapján írja jóvá.

 

2.1.1.4. A bankszámlára vonatkozó szabályok - különösen a számla feletti rendelkezés tekintetében - értelemszerűen vonatkoznak az Ügyfélnek a Takarékszövetkezetnél vezetett egyéb számláira is.

 

2.1.2.  A bankszámla megnyitása

2.1.2.1. A Takarékszövetkezet fizetési számla* szerződés alapján nyit bankszámlát az Ügyfél részére. Amennyiben a számla nyitásához a mindenkor hatályos jog szerint devizahatósági vagy bármely más engedély szükséges, a Takarékszövetkezet minden esetben vizsgálja az engedély meglétét és annak érvényességét. Az érvényes engedély ilyen esetekben a fizetési számla* nyitás feltétele.

 

2.1.2.2. Az Ügyfélnek a bankszámla szerződés megkötésekor képviseleti jogát hitelt érdemlő módon – társasági szerződés, vagy egyéb, valamint az aláírási címpéldány egy-egy példányával – igazolnia kell. Valamennyi számla az Ügyfél, mint számlatulajdonos teljes vagy rövidített nevét (cég nevét) viseli és számlaszámmal van ellátva. A Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél számlaszámának megváltoztatására.*

 

2.1.2.3. A Takarékszövetkezet a 14-18 év közötti természetes személy Ügyfél részére az Ügyfél törvényes képviselőjének írásbeli nyilatkozata alapján nyit és vezet bankszámlát.*

2.1.2.4. A Takarékszövetkezet a bankszámla szerződésben vállalja, hogy az Ügyfél számláján rendelkezésre álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, a bankszámla terhére és javára befogadott szabályszerű megbízásokat a pénzforgalom lebonyolítására vonatkozó hatályos jogszabályi előírások szerint teljesíti. A bankszámla terhére vagy javára – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a jogszabályban meghatározott bármely fizetési mód alkalmazható.*

 

2.1.3.  Rendelkezés a fizetési számla felett

2.1.3.1. A Takarékszövetkezet az Ügyféltől a számla feletti bármiféle rendelkezést akkor fogad el, ha azt az Ügyfél az erre a célra rendszeresített banki nyomtatványon adja meg.

 

2.1.3.2. A rendelkezésnek tartalmaznia kell az Ügyfél pontos nevét, az érintett számla megnevezését és számát, továbbá a rendelkezésre jogosult személy(ek)nek a bejelentettel megegyező aláírását.

Az aláírás azonosításánál a Takarékszövetkezet azt vizsgálja, hogy a rendelkezésen feltüntetett aláírás külső megjelenésében megfelel-e a bejelentett aláírásnak.

 

2.1.3.3. A Takarékszövetkezet az elektronikus úton befogadott megbízást, közleményt teljes értékű     írásbeli bejelentésként kezeli, ha az az Ügyféllel kötött szerződésben előírt összes szükséges információt tartalmazza.

 

2.1.3.4. Ha az ügyfél más természetes személynek vagy nem természetes személynek meghatalmazást adott a számlája feletti rendelkezésre, erről a számla feletti rendelkezésre érvényes alakisággal a meghatalmazás feltételeinek egyértelmű meghatározásával írásban kell bejelentenie a Takarékszövetkezetnél.

Amennyiben a meghatalmazás feltételei a Takarékszövetkezet megítélése szerint nem egyértelműek, vagy ha az abban foglaltak értelmezéséhez a meghatalmazáson túl további iratok, vagy a meghatalmazásban jelzett feltételek vizsgálata is szükséges, a Takarékszövetkezet a meghatalmazás alapján történő számla feletti rendelkezést nem köteles teljesíteni.

Két néven vezetett takarékszövetkezeti számla esetén az Ügyfelek (mint számlatulajdonosok) a két néven vezetett közös számlára érkező összegekre történő külön-külön rendelkezést úgy foganatosítják, mintha a rendelkezést együtt tették volna meg. A külön-külön rendelkezésű számlán a rendelkezési jogosultság módját csak együttesen lehet változtatni. A két néven vezetett közös számla tulajdonosainak a Takarékszövetkezettel szemben a bankszámla szerződésből eredő kötelezettségei egyetemlegesek.

 

2.1.3.5. A Takarékszövetkezet az Ügyfél terhére érkező megbízások teljesítése előtt meggyőződik arról, hogy a terhelendő számla  számlaszáma megegyezik-e, ha a megbízáson nem szerepel a pénzforgalmi jelzőszám, illetve szerepel, de az nem azonosítható, a Takarékszövetkezet a számlatulajdonos neve alapján is teljesítheti a megbízást, vagy megtagadva visszaküldi a megbízást benyújtó hitelintézetnek.

 

2.1.3.6. A Takarékszövetkezet a hiányosan vagy hibásan benyújtott fizetési megbízásokat - amennyiben a hiányt vagy a hibát felismeri - az ok megjelölésével a benyújtónak visszaküldi.

Egyebekben a Takarékszövetkezet nem felel olyan megbízások teljesítéséért, amelyek valamely adatot vagy tényt tévesen, hiányosan, vagy pontatlanul tartalmaznak.

 

2.1.3.7. Nem felel a Takarékszövetkezet azért a kárért, amely abból származik,  hogy a fizetési megbízás egyes példányai egymástól eltérően, hibásan, félreérthetően vagy félrevezetően lettek kiállítva, és ez a megbízásnak szokásos és elvárható gondossággal való megvizsgálása során nem derül ki.

 

2.1.3.8. A fizetési megbízások "közlemény" rovatában feltüntetett adatok vagy utasítások a fizetés címzettjének szólnak, azok a Takarékszövetkezet jogait és kötelezettségeit nem érintik, és azok helyességét a Takarékszövetkezet nem vizsgálja.

 

2.1.3.9. Ha az Ügyfél pénzforgalmi számla feletti rendelkezésre jogosult vezetője megbízatását visszavonják, vagy az más okból megszűnik, az általa bejelentett aláíró(k) pénzforgalmi számla feletti rendelkezését a takarékszövetkezet mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új, szabályszerűen bejelentett vezető másként nem rendelkezik.

 

2.1.3.10. Ha a számla feletti rendelkezés joga teljes biztonsággal egyértelműen nem állapítható meg, a Takarékszövetkezet jogosult a számla feletti rendelkezések teljesítését a bizonytalanság megszűnéséig átmenetileg felfüggeszteni.

 

2.1.3.11. A Takarékszövetkezet kizárja a felelősségét azon károk tekintetében, amelyek a rendelkezési jog változásával összefüggésben az Ügyfél oldalán keletkezett jogviták miatt a megbízások teljesítése, nem teljesítése vagy késedelmes teljesítése folytán következnek be.

 

2.1.4.  A megbízások teljesítése

2.1.4.1. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízások teljesítéséből reá háruló feladatokat a megbízás érkezését követő egy banki munkanapon belül teljesíti.

 

2.1.4.2. Amennyiben a számlatulajdonos a megbízást értéknappal tölti ki, úgy a Takarékszövetkezet vállalja, hogy a megbízásban feltüntetett értéknapon teljesíti a megbízást.

 

2.1.4.3. A számlatulajdonos által előzetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízás teljesítése esetén a Takarékszövetkezet haladéktalanul megtéríti  fizető fél Számlatulajdonos részére a fizetési megbízás összegét, helyreállítja a pénzforgalmi számla megterhelés előtti állapotát, valamint megtéríti a Számlatulajdonos jogosnak minősített kártérítési követelését.

A Takarékszövetkezet mentesül a fentiek szerinti kárviselési felelőssége alól, ha bizonyítja, hogy a Számlatulajdonos által előzetesen jóvá nem hagyott fizetési megbízással összefüggésben keletkezett kárt a fizető fél Számlatulajdonos csalárd módon eljárva okozta.

A Takarékszövetkezet visszatéríti a kedvezményezett által vagy rajta keresztül kezdeményezett, és a fizető fél Számlatulajdonos által előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás összegét, ha:

a) a jóváhagyás időpontjában a Számlatulajdonos a fizetési megbízás összegét nem ismerte, és

b) a fizetési megbízás összege meghaladta azt az összeget, amely a fizető fél Számlatulajdonos részéről az adott helyzetben ésszerűen elvárható volt.

A fentiekben rögzített feltételek együttes fennállása tekintetében a bizonyítási kötelezettség kizárólag a fizető fél Számlatulajdonost terheli. A fizető fél Számlatulajdonos részéről a fizetési megbízás adott helyzetben ésszerűen elvárható összegének megítélése során a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos ugyanazon kedvezményezett részére teljesített, korábbi fizetési megbízásait, valamint a fizetési megbízás kezdeményezésének körülményeit veszi figyelembe. A Takarékszövetkezet a visszatérítési igény elbírálása során a Számlatulajdonos által benyújtott, a vitatott fizetési megbízás kedvezményezettje által kiállított nyilatkozat alapján jár el, melynek tartalma részletesen kiterjed:

- fizető fél Számlatulajdonos és a Szolgáltató/Partner közötti megállapodásban rögzített fizetési gyakoriságra;

- a Számlatulajdonos fizetési szokásaira;

-  vitatott fizetési kötelezettség kiszámítása során a kedvezményezett által alkalmazott számítási módra/követelés elemekre (pl. fizetési hátralék, késedelmi kamat, stb.).

            A kedvezményezett által vagy rajta keresztülkezdeményezett, és a fizető fél Számlatulajdonos által előzetesen jóváhagyott fizetési megbízás visszatérítésére vonatkozó igényét a Számlatulajdonos a terhelés napjától számított 56 (ötvenhat) napig érvényesítheti. A Takarékszövetkezet a visszatérítés elbírálását csak akkor kezdi meg, ha a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonostól a visszatérítési igény jogosságát bizonyító, a Szolgáltató/Partner által kiállított, a Takarékszövetkezet által előírt tartalmi követelményeknek megfelelő nyilatkozatot befogadta. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos visszatérítésre vonatkozó igényének benyújtásától számított 10 (tíz) munkanapon belül a fizetési megbízás összegét visszatéríti vagy az igényt indoklással ellátva elutasítja. A visszatérítés elutasítása esetén a Takarékszövetkezet egyidejűleg tájékoztatja a Számlatulajdonost a további jogorvoslati lehetőségekről.*

 

2.1.5.  A megbízások fedezete

2.1.5.1. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízást abban az esetben teljesíti, ha annak fedezete a terhelendő bankszámlán biztosítva van. Ha a fizetési megbízáson megjelölt bankszámlán nincs fedezet, a Takarékszövetkezet csak abban az esetben teljesíti a megbízást a számlatulajdonos más bankszámlája terhére, ha erre nézve a számlatulajdonos kifejezetten rendelkezik, vagy pedig jogszabály a számlatulajdonos rendelkezése nélkül is előírja azt.

 

2.1.5.2. A fedezet hiánya miatt nem teljesíthető fizetési megbízásokat tárgytalannak tekinti és a benyújtónak visszaküldi, egyidejűleg az Ügyfelet értesíti.

 

2.1.6.  Hibás vagy késedelmes teljesítés

2.1.6.1. A Takarékszövetkezet megtéríti az Ügyfélnek a fizetési megbízások hibás vagy késedelmes teljesítéséből, valamint a bankszámla téves megterheléséből eredő károkat, ha azok keletkezése a Takarékszövetkezet terhére bizonyítottan felróható.

 

2.1.6.2. A Takarékszövetkezet a tévedésen alapuló hibás jóváírást vagy terhelést az Ügyfél rendelkezése nélkül is jogosult helyesbíteni. A helyesbítésről az ok feltüntetésével a Takarékszövetkezet haladéktalanul értesíti az Ügyfelet.

A Takarékszövetkezet köteles a hibás terhelés vagy jóváírás miatt végre nem hajtott            megbízásokat haladéktalanul teljesíteni és az ügyfelet erről értesíteni.

 

2.1.7.  Értesítés a megbízások teljesítéséről

2.1.7.1. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízások teljesítéséről, a számlaterhelésről és jóváírásról a bankszámlakivonat megküldésével értesíti az Ügyfelet.

A számlakivonat az alábbi adatokkal tájékoztatja az Ügyfelet:

a) a fizetési művelet azonosítását lehetővé tevő hivatkozás és esetlegesen a kedvezményezett adatai,

b) a fizetési  művelet fizetési megbízásban meghatározott devizanemben számított összege,

c) a tételesen a fizető fél által a pénzforgalmi szolgáltató részére fizetendő valamennyi díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség,

d) a fizetési megbízás átvételének napja vagy a terhelés értéknapja.*       

 

2.1.7.2. A számlakivonatot a Takarékszövetkezet legkésőbb a teljesítést követő munkanapon, lakossági fizetési számlák esetén pedig legalább havonta egyszer, az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Amennyiben az Ügyfél a fizetési megbízás teljesítését követő* 60 napon belül (számlakivonatra illetve mellékleteire) írásban észrevételt nem tesz, a Takarékszövetkezet úgy tekinti, hogy az abban foglaltakat az Ügyfél elfogadta. A Takarékszövetkezet mind a rendszeresen, mind pedig az egyedi igények alapján megküldött kivonatok után a Kondíciós lista szerinti térítést számolja fel.

Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (Fogyasztó) Ügyfél részére havonta egy alkalommal a Takarékszövetkezet papíron díj-, költség- vagy egyéb fizetési kötelezettség nélkül átadja a számlakivonatot.*

 

2.1.7.3. Az Ügyfél - saját költségére - a kérést megelőző öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Takarékszövetkezet. legkésőbb 90 napon belül köteles az Ügyfélnek írásban megküldeni.

 

2.1.7.4. A folyamatos szerződések (betétösszegek ismétlődő lekötésére szóló szerződés) esetében a Takarékszövetkezet az ügyfél részére évente egy alkalommal, valamint a szerződés lejártakor teljeskörű írásbeli kimutatást (kivonatot) küld meg. A kimutatást elfogadottnak kell tekinteni, ha az ügyfél a kézbesítéstől számított 60 napon belül írásban nem emel kifogást; ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét.*

 

2.1.8. A számlaszerződés felmondása és a számla megszüntetése

2.1.8.1. A számlatulajdonos írásban kezdeményezheti a szerződés azonnali felmondását. A Takarékszövetkezet a szerződésnek a Számlatulajdonos által történő megszüntetését ahhoz a feltételhez közi, hogy a Számlatulajdonos köteles a fennálló minden tartozását visszafizetni a Takarékszövetkezetnek.*

 

2.1.8.2. A Takarékszövetkezet a szerződés felmondása esetén a vonatkozó pénzforgalmi számla/számlák, valamint a kapcsolódó elkülönített számlák egyenlegét, valamint a megszolgált kamat összegét a számlavezetéssel és a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos, az aktuális Hirdetményben rögzített jutalékok, díjak és költségek kiegyenlítését követően a Számlatulajdonos kérése szerint készpénzben kifizeti, vagy átutalási megbízás formájában a Számlatulajdonos által írásban közölt fizetési számlára átutalja. A Takarékszövetkezet pénzforgalmi számláján fennálló esetleges hiteltartozást a kapcsolódó szerződésben foglaltak szerint rendezi.*

 

2.1.8.3. A Takarékszövetkezet két hónap felmondási idő mellett kezdeményezheti a szerződés felmondását. Kivételt képez, ha a Számlatulajdonos a szerződésben rögzített kötelezettségét súlyosan vagy ismételten megszegte. Ebben az esetben a felmondási időt a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos részére megküldött felmondó levélben rögzíti. Továbbá Felek kötelesek egymással szemben a felmondási idő utolsó napjáig elszámolni.*

 

2.1.8.4. Amennyiben a számlavezetéssel és a pénzforgalom lebonyolításával kapcsolatos bankköltségek fedezetére a hónap utolsó napján történő záráskor a pénzforgalmi számlán nincs fedezet és a Számlatulajdonos a költséghátralékot a Takarékszövetkezet felszólításának kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül nem rendezi, a Takarékszövetkezet a szerződést felmondja és a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját és a hozzá kapcsolódó elkülönített számlákat a 15 (tizenöt) napos felmondási idő lejártát követő banki munkanapon megszünteti. A Takarékszövetkezet az általa megküldésre kerülő felszólító levelet a hónap utolsó napját követő hónap 10. napján kézhez vettnek tekinti.*

 

2.1.8.5. A Számlatulajdonos köteles a Takarékszövetkezettel szemben fennálló minden tartozását a számlamegszüntetéshez kapcsolódóan is felmerülő bankköltségek figyelembe vételével rendezni.*

 

2.2.  Betétügyletek

A Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet részére az ÁPTF 795/1997./F sz. határozatában 1997. november 28-án engedélyezte a betétgyűjtést és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadását.

Betét és más, a nyilvánosságtól származó visszafizetendő pénzeszköz gyűjtése: pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő üzletszerű gyűjtése oly módon, hogy azzal a betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de kötetes azt - kamattal, más előny biztosításával vagy anélkül - visszafizetni. Nem minősül betétgyűjtésnek az olyan jegy, kártya vagy egyéb tanúsítvány kibocsátása, amely kizárólag a kibocsátó árujának, szolgáltatásának vásárlása, illetve igénybevétele során fizetőeszközként használható.

A takarékbetétekről az 1989.évi 2. törvényerejű rendelet, a Hpt. és a Ptk. vonatkozó szabályai* rendelkeznek.

 

2.2.1.1. Betételhelyezés esetén az Ügyfél meghatározott pénzösszeget ad át a Takarékszövetkezetnek azzal a feltétellel, hogy a Takarékszövetkezet meghatározott későbbi időpontban köteles ugyanakkora pénzösszeget visszaszolgáltatni és a pénzösszeg után kamatot fizetni.

 

2.2.1.2. A betételhelyezés történhet a bankszámla mellett – lekötés számláról – illetve más betétszerződés alapján, valamint takarékbetétkönyv, vagy egyéb betéti okirat alapján.*

 

2.2.1.3. Takarékszövetkezetnél elhelyezhető betét legkisebb összege 100,-Ft, illetőleg fix címletű betéteknél a legkisebb címletnek megfelelő pénzösszeg.

 

2.2.1.4. A betételhelyezés során a betétszerződésben vagy egyéb betétokiratban előre meg kell határozni a kamatozás és a visszafizetés részletes feltételeit.

2.2.1.5. A kamatfizetés esedékességének napja a betét lejáratának, illetve a megszűnésének napja.

2.2.1.6. Takarékbetétet csak természetes személy jogosult elhelyezni.

2.2.1.7. A Takarékszövetkezetnél elhelyezhető betétek fajtáit és elhelyezési feltételeit az Üzletszabályzat mellékleteiben található Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.*

2.2.2.  Betétügyletek

2.2.2.1. Betételhelyezés, betétszerződés

2.2.2.1.1. Betételhelyezés esetén az Ügyfél meghatározott pénzeszközt bocsát a Takarékszövetkezet rendelkezésére azzal a feltétellel, hogy a Takarékszövetkezet egy meghatározott későbbi időpontban – illetve látraszóló betét esetén az Ügyfél kérésére – köteles a pénzösszeget visszaszolgáltatni és a pénzösszeg után kamatot fizetni.*

 

2.2.2.1.2. A betételhelyezés történhet a bankszámla mellett lekötés számláról, illetve más betétszerződés alapján, valamint takarékbetétkönyv vagy egyéb betéti okirat útján. A Takarékszövetkezet látra szóló és lekötött betétet különböztet meg.*

 

2.2.2.1.3. Takarékbetétet csak természetes személy jogosult elhelyezni.*

 

2.2.2.1.4. Fenntartásos betétkönyvnél – több tulajdonos esetén – a betéteseknek aláírásukkal hitelesítve rendelkeznie kell arról, hogy részükre a betét együttesen vagy külön-külön fizethető ki.*

 

2.2.2.1.5. Ha az Ügyfél az előre meghatározott időre lekötött betétet a lekötési időtartam előtt felmondja, akkor amennyiben a szerződés más mértéket nem jelöl meg a Hirdetményben meghatározott mértékkel csökkentett kamatlábbal kerül a betét utáni kamat kiszámításra az elhelyezés időpontjára visszamenő hatállyal.

Az előre meghatározott időre lekötött betétnek az Ügyfél által történő részbeni felmondása a Takarékszövetkezet ellenkező tartalmú hozzájáruló nyilatkozata hiányában az egész betétösszeg felmondását jelenti.

 

2.2.2.1.6. A határozatlan időre elhelyezett betét esetén a betéti szerződés tartalmazza a felmondási időt. A felmondható betétet az Ügyfél jogosult a szerződésben meghatározott felmondási idővel, ennek hiányában 30 napos felmondási idővel részben vagy egészben felmondani.

 

2.2.2.2. A betét biztosítottsága

2.2.2.2.1. Az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: Alap) által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki.

Névre szóló betét az a betét, amelynek tulajdonosa a betétszerződésben vagy a takarékbetét-szerződésben Feltüntetett azonosító adatok alapján egyértelműen azonosítható.

Az Alap által nyújtott biztosítás - a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény* (Hpt.) 100. §-ban meghatározott kivételekkel - a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet

a)    1993. június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint

b)  1993. június 30-át követően állami garancia nélkül az Alapban tagsággal rendelkező hitelintézetnél helyeztek el.

Az Alap által nyújtott biztosítás kiterjed az 1993. június 30-ig sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére.

 

2.2.2.2.2. Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki:

a.)       a költségvetési szerv,

b.)       a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság,

c.)       az önkormányzat,

d.)       a biztosítóintézet, az önkéntes kölcsönös* biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,

e.)       a befektetési alap,

f.)         a Nyugdíjbiztositási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei, az egészségbiztosítási szerv és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,*

g.)       az elkülönített állami pénzalap,

h.)       a pénzügyi intézmény,

i.)         az MNB

j.)         befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató,

k.)       kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja,

l.)         a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói,

m.)     az 1.) pontban említett személy minősített befolyásával*** rendelkező működő gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §. c.) pontja által elhelyezett,

n.)       a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.

o.)       az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap valamint

p.)       az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik,

q.)       Olyan betétre, melyet nem euróban, vagy az Európai Unió, ill. a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamának törvényes fizetőeszközében helyeztek el.

 

2.2.2.2.3. Az Alap a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét, tőke és kamat összegét a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti módon fizeti ki kártalanításként. A védett devizabetéteket az Alap forintban fizeti vissza, a befagyás napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámolva.

 

2.2.2.3.  Betétek okmányai

2.2.2.3.1. A Takarékszövetkezet által kiállított betéti okmányoknak tartalmaznia kell a Takarékszövetkezet teljes nevét, az okmány megnevezését és sorszámát, kiállítás keltét, betét összegét, a kamatlábat, betétes megnevezését, vagy más módon történő megjelölését, könyves betéteknél az egyes befizetések és kifizetések igazolását.

 

2.2.2.3.2. A betét ellenében az okmányt csak névre szólóan lehet kiállítani, amely az ügyfél rendelkezése szerint fenntartásos, vagy anélküli. A betétről kiadott okiratnak tartalmaznia kell az adott betét típusára vonatkozó szerződési feltételeket.

 

2.2.2.3.3. A bemutatóra szóló betétek névre szólóvá alakításakor a Takarékszövetkezet – az erről szóló jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – a betéti okiratot a bemutató személy nevére alakítja át. A nevesítést követően a betéti okirat tulajdonjogában felmerülő bármely jogvita esetén a Takarékszövetkezetet felelősség nem terheli.

 

2.2.2.3.4. A betételhelyező az 1989. évi 2. tvr. (Tvr.)* alapján kedvezményezettet állíthat, aki a betétes által meghatározott feltétel bekövetkezése esetén a betét felett rendelkezhet. Kedvezményezetti státusz betöltéséhez minden esetben betétes által meghatározott feltételre van szükség. Ilyen feltételként fogadja el a Takarékszövetkezet a 18. életév betöltését, ill. a betétes halálát. 

 

2.2.2.4. Betétek kamatai, kamatszámítás

2.2.2.4.1. A betét - ha jogszabály, vagy a szerződés eltérően nem rendelkezik - az elhelyezést követő (pénztári befizetés, illetve a betétszámlán történő jóváírás napját*) naptól a megszűnést (kivétet) megelőző napig kamatozik.

 

2.2.2.4.2. A mindenkor érvényes kamatlábak változását a Takarékszövetkezet előzetesen legalább 15 naptári nappal az üzlethelyiségeiben kifüggesztett hirdetmény utján teszi közzé.

 

2.2.2.4.3. A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló jogszabály rendelkezése alapján a hitelintézeteknek az üzletszabályzatban az egyes általa kínált betéti szerződések esetében rögzített kamatszámítási módszeren kívül az egységesített betéti kamatláb mutatót (EBKM) is ki kell számítani.

 

Ha a betét lejáratáig hátralévő lekötési idő 365 napnál kevesebb, az EBKM kiszámítására az alábbi képletet kell alkalmazni:

 Ahol

    n= kamatfizetések száma

    r= az EBKM századrésze

  t= a betét elhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma

  (k+bn)i= az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege.

 

Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni, ha lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap.

       ahol

    n= kamatfizetések száma

    r= az EBKM századrésze

 ti= a betét elhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma

 (k+bn)i= az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege.

 

2.2.2.4.4. Egyes betétek (pl. takaréklevél) kamatai külön nem, csak a betét megszűnésekor vehetők fel. Kivétel ez alól, ha az adott fix címletű betét jogfolytonos – kisebb címletekre történő – felváltását az adott betétre vonatkozó általános szerződési feltételek lehetővé teszik, a kifizetett betétre az elfekvési időtartamtól függő hirdetményben meghirdetett kamat fizetendő.

 

2.2.2.4.5. A Takarékszövetkezet jogosult a kamatok mértékét egyoldalúan módosítani, ha ezt a jogát a szerződésben kikötötte. A Takarékszövetkezetnek – a Tvr. alapján – az új kamatmértéket legalább 15 nappal a módosítást megelőzően a Petőfi Népe megyei napilapban közzé kell tenni és a kirendeltségekben hirdetmény formájában ki kell függeszteni. Ha az Ügyfél a kamatmódosítást nem fogadja el, jogában áll a szerződést 90 napos felmondási idővel felmondani. A felmondási idő lejáratáig a Takarékszövetkezet az eredeti kamatot köteles megfizetni. Amennyiben az Ügyfél nem él a szerződés felmondásának lehetőségével, úgy a kamat mértékének módosítását részéről elfogadottnak kell tekinteni.

 

2.2.2.4.6. Takarékszövetkezet a fizetendő kamat összegéből csak jogszabályban előírt és az Üzletszabályzatban közzétett levonásokat eszközölhet.

 

2.2.2.4.7. A mindenkori kamatok mértékét és az elhelyezhető betét típusait a Hirdetmény tartalmazza.

 

2.3. Pénzkölcsön nyújtása

A Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet részére az ÁPTF a 795/1997./F sz. határozatában 1997. november 28-án engedélyezte a pénzkölcsön nyújtási tevékenység végzését.

Az E-I-900/2007.sz. határozatnak megfelelően hitel- és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatás devizában történő végzésére is jogosult a Takarékszövetkezet.

 

Pénzkölcsön nyújtása:

-   a hitelező és az ügyfél (adós) között létesített hitel-, illetőleg kölcsönszerződés alapján a pénzösszeg rendelkezésre bocsátása, amelyet az adós a szerződésben megállapított időpontban  - kamat ellenében vagy anélkül - köteles visszafizetni,

-   követelésnek - az adós kockázatának átvállalásával vagy anélkül történő - megvásárlása, megelőlegezése, valamint leszámítolása, függetlenül attól, hogy a követelés esedékességének nyilvántartását és a kintlévőségek beszedését ki végzi.

 

Hitelnyújtás:

A Takarékszövetkezet és az Ügyfél (adós) között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret rendelkezésre tartása az Ügyfél (adós) részére, jutalék ellenében, és a Takarékszövetkezet kötelezettségvállalása meghatározott szerződési feltételek esetén a kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére. *

 

2.3.1. Általános szabályok

2.3.1.1. A Takarékszövetkezet hitelműveletet hitelszerződés, vagy hitelügyletre vonatkozó egyéb eseti szerződés alapján végez.

 

2.3.1.2. Hitelt (kölcsönt) csak az ügyfél írásbeli kérelemére - egyedi bírálat alapján - a jelen szabályzatban, illetve megkötendő egyedi ügylet sajátosságaira tekintettel meghatározandó további előfeltételek fennállása esetén nyújthat a Takarékszövetkezet, amennyiben az Ügyfél hitelkérelmének minősül. A Takarékszövetkezet az Ügyfél hitelképességére vonatkozó vizsgálat szempontjait maga határozza meg. A hitelképesség vizsgálatért a Takarékszövetkezet díjat számíthat fel.*

 

2.3.1.3. A kölcsönt igénybevevő és a Takarékszövetkezet közötti hiteljogviszony írásbeli szerződés alapján jön létre, amely tartalmazza a konkrét üzleti feltételeket az Ügyfél (adós) és a Takarékszövetkezet jogait, kötelezettségeit, valamint a szerződést biztosító mellék kötelezettségeket. A Takarékszövetkezet hitel- (kölcsön) jogviszony létesítésének feltételeként kikötheti, hogy az Ügyfél bankszámlát nyisson, és azon forgalmat bonyolítson le.*

 

2.3.1.4.  Hitelt az e célra szolgáló nyomtatványon lehet igényelni. A hitel igényléséhez mellékelni kell az igénybevételre vonatkozó jogosultság elbírálásához szükséges okiratokat és az egyéb dokumentumokat is.

 

2.3.1.5. Az az Ügyfél, aki a hiteligény elbírálásához szükséges tényt, vagy adatot nem a valóságnak megfelelően közöl, vagy elhallgat, hamis vagy hamisított okiratot használ fel, a mindenkor hatályos jogszabályok, rendelkezéseinek megfelelően felelősséggel tartozik.

 

2.3.1.6. A Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfél az egyéb személyes kötelezettek írásbeli hozzájárulásával az ők,* valamint az igényelt és felvett hitel adatait a Központi Adósnyilvántartó Rendszerében nyilvántartani, tárolni és kezelni. A Takarékszövetkezet jogosult az igénylő által közölt adatok felülvizsgálatára, ellenőrzésére.

 

2.3.1.7. A hitel folyósításának feltétele a felajánlott és a Takarékszövetkezet áltat elfogadott fedezetek rendelkezésre állásának hitelt érdemlő igazolása, valamint a szerződés hatályossá válása. A Takarékszövetkezet külön dokumentumban foglalta össze árazási elveit.*

 

2.3.1.8. A szerződés módosítása, egyoldalú szerződésmódosítás*

2.3.1.8.1. A szerződést a felek közös megegyezéssel írásban bármikor módosíthatják. Az Ügyfél által kezdeményezett szerződésmódosítás (átütemezés, prolongáció, törlesztés felfüggesztés, törlesztés felfüggesztés prolongációval) díjának mértékét a Takarékszövetkezet a Hirdetményben teszi közzé.

A Takarékszövetkezet a Szerződés bármely feltételét jogosult módosítni, ha a módosítás az Adós számára nem kedvezőtlen.

Az Adós számára kedvező egyoldalú szerződésmódosítást a Takarékszövetkezet az üzletszabályzata, vagy az ÁSZF módosításával is végrehajthatja, ebben az esetben az üzletszabályzat vagy az ÁSZF vonatkozó rendelkezése válik a szerződés részévé. A módosításról az érintett ügyfeleket - legkésőbb a módosítás hatálybalépését követő legközelebbi számlakivonattal együttesen – postai úton, vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesítheti, továbbá az ügyfelek számára a Takarékszövetkezet honlapján is elérhetővé teszi.**

 

2.3.1.8.2. A lakáscélú hitel-és kölcsönszerződés nem módosítható az ügyfél számára kedvezőtlenül, kizárólag a kamat tekintetében az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott esetekben, feltételekkel és módon, amennyiben azt a jegybanki alapkamat, a refinanszírozási kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetétei kamatának változása, a szabályozói környezet, illetve a hitelkockázat jogszabályban meghatározott változása indokolja.**

 

2.3.1.8.3. A Takarékszövetkezet jogosult a Szerződésben meghatározott hiteldíj elemét – így különösen a kamat-, kamatfelár, kezelési költség, egyéb díj, valamint a késedelmi kamat mértékét – vagy egyéb szerződési teltételt s Szerződésben és a jelen Általános Üzletszabályzatban meghatározott feltételek szerint egyoldalúan módosítani.

Amennyiben a Szerződésben referencia kamatlábhoz kötött ügyleti kamat kerül megállapításra, a referencia kamatláb változásával együtt automatikusan, kamatperiódusonként változik az ügyleti kamat, erre tekintettel a referencia kamatlábhoz közözz kamat mértékének periodikus változása nem minősül egyoldalú kamatmódosításnak.*

 

2.3.1.8.4.  A Takarékszövetkezet a Szerződésben meghatározott kamat, díj, költség, vagy – fogyasztó és mikro-vállalkozással kötött szerződés kivételével – egyéb szerződési feltétel Ügyfélre nézve kedvezőtlen módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja.

A jogi szabályozói környezet megváltozása:

a) A Takarékszövetkezet – hitel- és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása,

b) Takarékszövetkezet – hitel- és pénzügyi lízingszerződés szerinti jogviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő – tevékenységhez kapcsolható közteher (pld. adó) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása,

c.) Kötelező betétbiztosítás összegének vagy díjának változása.

A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása:

A Takarékszövetkezet forrásköltségeinek változása/pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan:

- Magyarország hitelbesorolásának változása,

- Az országkockázati felár változása (credit default swap),

- Jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása,

- A bankközi pénzpiaci kamatlábak/hitelkamatok változása,

- A Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása,

- Refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása, vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása,

- A Takarékszövetkezet lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása.

Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása:

a) Az ügyfél, illetve a hitelügylet,  más kockázati kategóriába történő átsorolása a Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján – különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra – , ha azt az új kockázati kategóriába történő átsorolás  az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.

b) A Takarékszövetkezet vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy hitelező belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá.

A Takarékszövetkezet vállalja, hogy a kockázati megítélés megváltozása alapján nem érvényesít kamatemelést azon ügyfeleknél, akik szerződési kötelezettségeiket folyamatosan teljesítették, a hitel futamideje alatt nem estek fizetési késedelembe.

c) A nyújtott kölcsön  vagy hitel fedezetéül szolgáló ingatlanfedezet értékében bekövetkezett legalább 10 %-os változás.*

d) hitelkockázat meghatározása lakáscélú kölcsön esetében:

    1. A Takarékszövetkezet eszközminősítési, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján az adott ügyfél, illetve a hitelügylet magasabb kockázati kategóriába történő átsorolása esetén, ha az átsorolásra a kölcsön összegében vagy a fedezetül szolgáló ingatlan értékében bekövetkezett legalább 10%-os változás miatt került sor, feltéve hogy ez a változás a kölcsön visszafizetését jelentős mértékben veszélyezteti, vagy

  2. A Takarékszövetkezet eszközminősítési vagy belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó hitelügyletek, illetve ügyfelek kockázatának növekedése esetén, ha a kockázat növekedése az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ez által az alkalmazott kockázati felár mértékének emelését teszi indokolttá. Nem módosítható a kamat mértéke az ügyfél számára kedvezőtlenül, ha a fogyasztó nem esett 30 napon túli késedelembe.**

 

2.3.1.8.5. A fogyasztó és mikrovállalkozás Ügyféllel kötött hitel/kölcsönszerződés esetén a Szerződésben meghatározott kamat-, díj- vagy költségelemnek az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítására akkor van lehetőség, ha a jelen szabályzatban meghatározott bármelyik feltétel megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír.*

 

2.3.1.8.6. Amennyiben a Takarékszövetkezet a hitelszolgáltatás (hitel/kölcsön) keretében kamatot, díjat, jutalékot vagy költséget érintő, az Ügyfél számára kedvezőtlen egyoldalú módosítást kezdeményez, úgy annak módosításáról a Hpt. szerinti fogyasztónak, vagy mikrovállalkozásnak minősülő Ügyfeleket – referencia-kamatlábhoz kötött kamatnál a kamat módosítása kivételével – annak hatálybalépését legalább 60 (hatvan) nappal megelőzően, továbbá a pénzforgalmi  szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó pénzforgalmi szolgáltatások esetében, a hatálybalépést megelőzően, legalább 2 (kettő) hónappal, a kirendeltségekben kifüggesztett Hirdetmény útján tájékoztatja. Az érintett Ügyfeleket a módosításról és a törlesztő részlet, illetve a Takarékszövetkezetnek fizetendő díjak, jutalékok, kamatok ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző 60 (hatvan) nappal, illetve legalább 2 (kettő) hónappal megelőzően postai úton, vagy más, a szerződésben meghatározott közvetlen módon is értesíti. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi.

Az Üzletszabályzat, Hirdetmény, illetve a Szerződési Feltételek előzőekben nem említett szolgáltatást érintő, egyoldalú, kedvezőtlen változása esetén a Takarékszövetkezet az ügyfeleket annak hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti, valamint elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a Takarékszövetkezet honlapján is elérhetővé teszi.*

 

2.3.1.8.7. Az ügyleti kamat, késedelmi kamat, díj, költség vagy egyéb szerződési feltétel Ügyfél számára kedvezőtlen módosítása esetén – a referencia kamatlábhoz kötött kamat kivételével – az Ügyfél a módosítás hatályba lépése előtt jogosult a szerződés felmondására. Amennyiben az Ügyfél a meg változott kondíciókat nem fogadja el, azt a Szerződő Felek az ügyfél általi, a módosítás hatályba lépésének napjával történő felmondásnak tekintik. Fogyasztó és mikrovállalkozás Ügyfél esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Takarékszövetkezet az Ügyfél által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatálybalépésének napjáig a Takarékszövetkezethez benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet és az Ügyfél haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Ügyfél köteles az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Takarékszövetkezet a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Ügyféllel szemben. Ha az Ügyfél a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Takarékszövetkezet az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult  szerződési feltételt érvényesíteni. A módosítás az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat és egyéb feltételeket nem érinti.*

 

2.3.1.8.8. A Szerződésben és jelen Általános Üzletszabályzatban kikötött egyoldalú szerződésmódosítási jog a hitel/kölcsön teljes futamideje alatt, és a hitel/kölcsön lejárttá válását követően is megilleti a Takarékszövetkezetet mindaddig, amíg a Szerződésből eredően az Ügyféllel szemben fennálló követelése van.*

 

2.3.1.8.9. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a kamat, díj, illetve költség változás annak hatályba lépését követő első törlesztési esedékességkor kerül érvényesítésre.

 

2.3.1.8.10. Díj, költség automatikus módosulása

a.) A szerződés alapján felszámított fix díjak, költségek – beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak minimum és maximum értékét is – minden évben a KSH által közzétett előző éves inflációs ráta mértékével módosulnak a közzétételt követő hónap 15. napjától.

b.) Az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén módosulnak a Takarékszövetkezet által felszámított díjak és költségek (pld. postaköltség) a változás időpontjától.

Takarékszövetkezet jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj és költségváltozástól eltérően az ügyfél számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni.

Takarékszövetkezet a módosulásról az ügyfelet a kirendeltségeiben kifüggesztett hirdetmény útján (vagy más, szerződésben meghatározott közvetlen módon) értesíti.

 

2.3.1.8.11. Nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak, ha a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket az ügyfél részére elérhetővé tesz és melyeket az ügyfél kifejezetten elfogad.

 

2.3.1.8.12. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

Mikrovállalkozás: minden olyan vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és kétéves árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió euro vagy az üzleti év utolsó napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forint összeg.

 

2.3.1.8.13. A Takarékszövetkezet az esedékes, felszólítás ellenére meg nem fizetett tartozást, annak járulékait, valamint a követelés érvényesítésével esetleges felmerülő költségeket az Ügyféllel (adóssal) illetve a szerződést biztosító mellékkötelezettséget vállalókkal szemben - a felek eltérő megállapodása, vagy eltérő jogszabályi felhatalmazás hiányában - bírósági úton érvényesítheti.

 

2.3.1.8.14. Takarékszövetkezet jogosult és köteles a hitel nyújtása előtt és annak lejárati ideje alatt tájékozódni az Ügyfél vagyoni viszonyáról, üzleti eredményéről, a hitel fedezetéről, értékéről és érvényesíthetőségéről.

 

2.3.1.8.15. Takarékszövetkezet a hitelszerződést és a hitelügyletre vonatkozó egyéb szerződést a Ptk 525 §-ban illetőleg a szerződésben meghatározott esetekben jogosult felmondani, amely azonnali hatályú is lehet.

 

2.3.1.8.16. Ha a szerződésben foglalt kikötés nem zárja ki, az Ügyfél - a tartozás teljes összegének visszafizetése mellett - jogosult a hitelszerződést, vagy a hitelügyletre vonatkozó egyéb szerződést bármely időpontban, akár azonnali hatállyal is felmondani. Amennyiben az Ügyfél él ezzel a jogával a Takarékszövetkezet köteles a szerződésben meghatározott hitelkamatot időarányosan  felszámítani. (törlesztés napjáig)

A Takarékszövetkezet azonban jogosult az adott hiteltípusra vonatkozóan hirdetményben kikötni az ilyen esetben az Ügyfél által megfizetendő előtörlesztési díj mértékét.

 

2.3.1.8.17. A felmondás nem érinti a Takarékszövetkezet által - a szerződés alapján - harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettségeket, azonban az Ügyfél köteles a takarékszövetkezet felhívására a teljesítéshez szükséges fedezetet haladéktalanul a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani.

 

2.3.1.8.18. A hitelszerződésnek a Takarékszövetkezet által súlyos szerződésszegésre tekintettel történő azonnali hatályú felmondása esetén az Ügyfél köteles a Takarékszövetkezettel szemben fennálló valamennyi tartozását haladéktalanul kiegyenlíteni.

 

2.3.1.9. Lakáscélú jelzáloghitelekre vonatkozó egyéb szabályok**

2.3.1.9.1. Futamidő hosszabbítás

2.3.1.9.1.1. Lakáscélú jelzáloghitel esetén a futamidő meghosszabbításáért a Takarékszövetkezet nem jogosult semmilyen, általa megállapított mértékű díjat, jutalékot, vagy költséget felszámítani, amennyiben a futamidő meghosszabbítására öt éven belül nem került sor.**

 

2.3.1.9.1.2. Lakáscélú jelzáloghitel esetében az Adós, amennyiben a szerződése alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább kilencven napos késedelemben van, a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel. Az ilyen kérelem teljesítését a Takarékszövetkezet alapos ok nélkül nem tagadhatja meg. Ebben az esetben a díjak, költségek, jutalékok vonatkozásában a 2.3.9.1.1. pontban foglaltakat kell alkalmazni.**

 

2.3.1.9.2. Előtörlesztés

Lakáscélú jelzáloghitel előtörlesztése esetén a Takarékszövetkezet által érvényesített költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg 1 %-át, kivéve, ha a részleges, vagy teljes - előtörlesztés - részben vagy egészben – más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik. 

Lakáscélú jelzáloghitel előtörlesztése esetén nem illeti meg a Takarékszövetkezetet költségtérítés a szerződés hatálybalépésétől számított huszonnégy hónapot követően teljesített első részleges, vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) alkalmával, kivéve, ha a részleges vagy teljes előtörlesztés (végtörlesztés) - részben vagy egészben – más pénzügyi intézmény által folyósított kölcsönből történik, vagy ha az előtörlesztés összege meghaladja a kölcsönszerződésben meghatározott kölcsönösszeg felét.**

 

2.3.1.9.3. Fizetési késedelem

A lakáscélú hitel-és kölcsönszerződés esetében a szerződés felmondását követő kilencvenedik napot követően a Takarékszövetkezet az Adós nem teljesítése miatt késedelmi kamatot, költséget, díjat vagy jutalékot nem számíthat fel a felmondás napját megelőző napon érvényes ügyleti kamatot és kezelési költséget meghaladó összegben.**

 

2.4. Hitelszerződés, Folyószámla hitel- és  Bankkölcsön szerződés

2.4.1. Hitelszerződés

Hitelszerződéssel a Takarékszövetkezet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelösszeget tart az üzletfél rendelkezésére és annak felhívására – ha az üzletfél maradéktalanul teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségeit – a hitelt kifolyósítja a hitelszerződés alapján, vagy egyéb hitelműveleteket végez.

A hitelszerződésnek tartalmaznia kell a felek azonosító adatait, a hitel összegét, a hitel igénybevételének módját és feltételeit. Ha a szerződéskötéskor nem határozható meg valamennyi lényeges feltétel, a felek azokat - a hitelszerződés alapján - a hitelműveletekre vonatkozó további szerződésben rögzítik.

Hitelszerződés alapján rendelkezésre bocsátott hitelösszeget az üzletfél nem köteles igénybe venni.*

 

2.4.2. Folyószámla hitel

A Takarékszövetkezet jutalék ellenében a folyószámla-hitelszerződésben rögzített összegű hitelkeretet tart az üzletfél rendelkezésére. A hitelkeret a folyószámla fedezetének részét képezi. A Takarékszövetkezet az üzletfél külön rendelkezése nélkül a folyószámlahitel terhére kölcsönt folyósít az üzletfél bankszámla követelését meghaladó fizetési megbízások teljesítésével.

A folyószámla hitelszerződést az üzletfél a hitelkeret terhére nyújtott kölcsön és járulékai egyidejű visszafizetésével felmondással szüntetheti meg.*

 

2.4.3. Bankkölcsön szerződés

Bankkölcsön szerződés alapján – az abban rögzített feltételeknek megfelelően – a Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott összegnek az üzletfél részére egyösszegben, vagy részletekben, készpénzben, bankszámlára átvezetéssel vagy átutalással történő átadására.

Bankkölcsönszerződést a Takarékszövetkezet az egyes kölcsönügyletekre vonatkozó általános szerződési szabályokkal köt üzletfeleivel.

Általános szerződési feltételekben, illetve az egyedi kölcsönszerződésben a felek azonosító adatait, kölcsön összegét, lejáratát, törlesztési feltételeit, a kamat és a teljes hiteldíj mértékét, a folyósítás feltételeit, továbbá a kölcsön visszafizetését biztosító mellékkötelezettségeket egyértelműen rögzíteni kell.*

 

2.5. Biztosítékok

2.5.1. Készfizető kezesség:

a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni. A kezes nem követelheti, hogy a jogosult a követelést először a kötelezettől hajtsa be. Ha ugyanazért a kötelezettségért egyidejűleg vagy egymásra tekintettel többen vállalnak kezességet, a kezesek a fennálló tartozásért egyetemelegesen felelnek.

 

2.5.2. Óvadék:

amely olyan dologi biztosíték, amely lehetővé teszi, hogy a takarékszövetkezet az adós nem teljesítés vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén követelését az óvadék összegéből, bírósági végrehajtási eljárás nélkül, közvetlenül kielégíthesse.

Amennyiben a Takarékszövetkezet kielégítési jogával él, az óvadékba kerülő tárgyi dologgal vagy a számlán kezelt dologgal történő elszámolás alapjául az óvadéki szerződésben kikötött érték szolgál.

Az óvadék tárgya lehet nyomdai úton előállított értékpapír, illetve értékpapírszerű betéti okirat, vagy számlán kezelt dolog.

Az óvadékot adónak szavatosságot kell vállalnia az óvadék tárgyának a valódiságáért, per-, igény- és tehermentességéért.

Óvadékot nemcsak az adós, hanem más kötelezettségvállaló is felajánlhat.

A Takarékszövetkezet az átvett óvadéki tárgyat, vagy a számlán kezelt óvadékot köteles gondosan őrizni és mivel az esedékesség előtt nem kerülhet a tulajdonába - az egyéb eszközeitől elkülönítetten köteles nyilvántartani és kezelni.

Az óvadékot csak tartozás kiegyenlítés céljára szabad felhasználni.

Amennyiben az óvadék tárgyát a Takarékszövetkezet értékesíti, vagy tulajdonába veszi, úgy az óvadék tárgyának értékesítéséből befolyó vételárnak a követelést meghaladó része az óvadék tárgyának tulajdonosát illeti, ezért a követelés kielégítését követően a tulajdonossal a Takarékszövetkezet elszámol.

 

2.5.3. Ingatlanfedezetként elfogadható:

- üdülő, hétvégi ház

- garázs, műhely

- földterület, építési telek

- lakásingatlan

A tulajdonjogot legfeljebb 30 napnál nem régebbi keltű, eredeti és hiteles tulajdoni lap másolattal kell igazolni.

Ha az ingatlannak nem a hiteligénylő a tulajdonosa, vagy annak csak részben tulajdonosa, valamennyi ingatlantulajdonosnak haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek a kölcsönszerződést az ingatlan fedezetként történő lekötésre irányuló szerződést kötelezettként alá kell írni.

Az érvényesen létrejött kölcsönszerződést, illetve fedezet alapítására irányuló szerződés alapján a Takarékszövetkezetet megillető jogosultságnak - a jelzálogjognak a kölcsönösszeg és járulékai erejéig - az ingatlan - nyilvántartásba történő bejegyzése szükséges. A bejegyzés illetékköteles, melynek megfizetése a hiteligénylőt terheli.

 

2.5.4. Biztosítások

A hitel fedezetéül szolgáló vagyontárgyakra, a Takarékszövetkezet előírja a biztosítás megkötését és fennállását a kölcsön teljes futamidejére, ahol a kedvezményezett a Takarékszövetkezet.

A Takarékszövetkezet előírhatja életbiztosítás megkötését is, ahol a kedvezményezett a takarékszövetkezet.

 

2.5.5. Zálogjog

Zálogjog: a zálogjog alapján a jogosult a követelésének biztosítására szolgáló zálogtárgyból más követeléseket megelőző sorrendben kielégítést kereshet, ha a kötelezett nem teljesít.

A zálogjog kiterjed a kamatokra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is. Zálogjogot csak a követeléssel együtt lehet átruházni.

A zálogjog tárgya lehet minden birtokba vehető dolog átruházható jog vagy követelés. A zálogjog - a felek megállapodásától függően - a zálogtárgy hasznaira is kiterjedhet.

Jelzálogjog esetén a zálogtárgy a zálogkötelezett birtokában marad, aki jogosult dolgot rendeltetésszerűen használni, hasznosítani, köteles azonban a zálogtárgy épségét megőrizni. Dolog egy részén nem lehet zálogjogot alapítani. Ingatlant csak jelzálogjog alapítása útján lehet elzálogosítani. Ingatlan esetén jelzálogjog csak az ingatlan-nyilvántartásban önálló egységként nyilvántartott egész ingatlanra, illetőleg a közös tulajdonban lévő dolognak a zálogkötelezett tulajdonában lévő egész tulajdoni illetőségre létesíthető jelzálogjog.

Más dolgot (ingó vagy vagyont) terhelő jelzálogjog alapításához - amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik - a zálogszerződés közjegyzői okiratba foglalása és a jelzálogjognak a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál (külön törvény rendelkezései szerint) vezetett nyilvántartásban (zálogjogi nyilvántartásba) való bejegyzése szükséges. A bejegyzésben fel kell tüntetni a követelés összegét, valamint annak járulékait. Ezek a zálogszerződés tartalmára utalással is megjelölhetők.

Kézizálogjog: a zálogjog jogosultját megilleti a zálogtárgy birtoklásának joga. Köteles a zálogtárgyat épségben megőrizni, külön rendezés hiányában nem használhatja, de természetes hasznait jogosult és köteles beszedni, azzal elszámolni. A zálogjogosult köteles a zálogtárgyat visszaadni a zálogjog megszűnésekor. Kézizálogjog nem alapítható a dolog egy részén, sem annak tulajdoni illetőségén.

A zálogtárgyból való kielégítés (ha jogszabály kivételt nem tesz) bírósági határozat alapján végrehajtás útján történik, kivéve ha a szerződő felek kölcsönös akarata alapján a szerződés megkötésekor megállapodtak abban, hogy a Takarékszövetkezet maga értékesítheti a zálogtárgyat bírósági végrehajtás mellőzésével. Az értékesítés előtt az ügyfelet értesíteni kell az értékesítés módjáról, helyéről és idejéről.

Keretbiztosítéki jelzálogjog: ha a szerződő felek olyan követeléseket biztosítanak jelzálogjoggal, amelyek a zálogszerződésben meghatározott jogviszonyból vagy jogcímen keletkeznek, illetve keletkezhetnek, a bejegyzésnek a jogviszonyt vagy jogcímet és azt a legmagasabb összeget is tartalmaznia kell, amelyen belül a zálogjogosult a zálogtárgyból kielégítést kereshet. Amennyiben ingatlant terhel keretbiztosítéki jelzálogjog, akkor az írásbeli szerződésen felül, szükséges ennek az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzése is. Amennyiben jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagyonának egészére vagy annak önálló gazdasági egységként működtethető részére (vagyonára)alapítanak a felek keretbiztosítéki vagyont terhelő jelzálogjogot, akkor szükséges az alapító szerződést közjegyzői okiratba foglaltatni és a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartásba bejegyeztetni a jelzálogjogot.

 

2.6. Hitelek kamata, kezelési költsége, hiteldíj, egyéb díjak

2.6.1. A nyújtott hitelek után a takarékszövetkezet

-        változó mértékű ügyleti kamatot,

-        változó mértékű kezelési költséget,

-        hitelbírálati díjat,

-        rendelkezésre tartási jutalékot,

-        folyósítási jutalékot,

-        egyéb díjakat,

-        késedelmes teljesítés esetén - az elmulasztott tartozás után - a rendelet alapján még késedelmi kamatot számít fel.

 

a.) Kamat és késedelmi kamat felszámítása a következő képletek alapján történik:

 

     ügyleti kamat = tőke x naptári napok száma x kamatláb

                                           360 x 100

 

     késedelmi  kamat = elmaradt tartozás x naptári napok száma x kamatláb

                                                          360 x 100

                                          

b.) Kezelési költség felszámítása lehet:

-        egyszeri kezelési költség, melyet az adósoknak a kölcsön folyósításakor egyösszegben kell megfizetni,

-        évi egyszeri kezelési költség, melyet az év elején fennálló tartozás után számolják fel 360 napra,

-        évi kezelési költség, melyet az év elején fennálló tartozás után havonta kell a törlesztő részlettel együtt megfizetni

-        évi kezelési költség, amely a mindenkori tartozás után van felszámolva az alábbi képlet alapján

(kiegészítő kamattámogatású kölcsön)

 

       Kezelési költség =  töke x kamatláb x időtartam napjai

                                                  360 x 100

 

-          évi egyszeri kezelési költség, melyet a folyósított összeg után számolnak fel 360 napra

 

2.6.2. Hitelek után felszámított kamatok és kezelési költségek, valamint egyéb díjak (pl: felszólítási, végrehajtási, előtörlesztési, szerződésmódosítási díj stb.) mértékét a Hirdetmény tartalmazza.

 

2.6.3. Teljes hiteldíj

A mindenkor hatályos Hpt-ben meghatározott kölcsönszerződéseknek tartalmaznia kell a külön jogszabály alapján megállapított éves százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót.

A teljes hiteldíj az Ügyfél által a kölcsönért fizetendő terhelés, amely tartalmazza a kamatokat, folyósítási jutalékokat és minden egyéb – a kölcsön felhasználásával  kapcsolatosan fizetendő és jogszabályban meghatározott módon figyelembe vett – költséget.

„Teljes Hiteldíj Mutató”, „THM” jelenti azt a belső kamatlábat, amely mellett az Ügyfél által visszafizetendő tőke és teljes hiteldíj egyenlő az Ügyfél által a Kölcsön folyósításáig bezárólag a Kölcsönnel kapcsolatban - a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) kormányrendeletben meghatározott kivételekkel - fizetett összes költséggel csökkentett hitelösszeggel. A THM számításának képletét a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III. 25.) kormányrendelet tartalmazza.

A THM = a kölcsön teljes hiteldíjának aránya a kölcsön teljes összegéhez, éves %-ban kifejezve. A THM értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.*

THM kiszámítására vonatkozó képlet: *

m                           m’

SC(1+x)-t=  S D1(1+x)-s1

k=1                                  l=1

Ck  a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel,

D1     az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege,

m     a hitelfolyósítások száma,

m’    az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés száma,

t    az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1= 0,

s1   az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztő részlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve,

X      a THM értéke*

 

A hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez éves %-ban kifejezve. A THM meghatározása és mértéke az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt. A feltételek megváltozása esetén a mértéke módosulhat.

A THM számításnál figyelembe kell venni:                                         

- kamat,

- kezelési költség,

- zárlati költség mértéke,

- biztosítás díja.*

 

A teljes hiteldíj mutató meghatározására és számítására vonatkozó szabályok:

1) A teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) számításánál figyelembe kell venni a fogyasztó  által a hitelszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a hitelező számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a hitelszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a hitelező előírja, ideértve különösen

a) a fogyasztó által felajánlott fedezet értékbecslésének díját,

b) építésnél a helyszíni szemle díját,

c) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségeit és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségeket a (3) bek. f) pontjában foglalt kivétellel,

d) a hitelközvetítőnek fizetendő díjat,

e) az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját, valamint

f) a biztosítás és garancia díját a 7. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel,

 

2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazásánál, ha a fogyasztó által igényelt számlatípus még nem ismert, a hitelezőnél elérhető legkedvezőbb feltételekkel kínált számlatípust kell figyelembe venni, amelynek igénybevételéhez a hitelhez nem kapcsolódó feltételek teljesítése nem szükséges.

 

3) A THM számításánál nem vehető figyelembe:

a) a prolongálás (futamidő hosszabbítás) költsége,

b) késedelmi kamat,

c) egyéb olyan fizetési kötelezettség, amely a szerződésben vállalt kötelezettség nem teljesítéséből származik,

d) a közjegyzői díj

e) kereskedelmi kölcsön vagy kapcsolt hitelszerződés esetén a fogyasztó által a termékek vagy szolgáltatások megvételéért fizetett – a vételáron felüli – díj, függetlenül attól, hogy készpénzzel vagy hitelből fizeti, valamint

f) a számlavezetés és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatának költségei és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségek, ha a számla fenntartását a hitelező nem írja elő az adott hitelszerződéshez és költségeit a fogyasztóval kötött szerződésben egyértelműen és külön feltüntették.*

 

2.7. Kölcsönfolyósítás általános szabálya

2.7.1. A kölcsön folyósításának feltétele a kölcsönszerződés, valamint azzal együtt érvényes szerződést biztosító mellékkötelezettségre vonatkozó szerződés szerződő felek általi aláírása és hatályba lépésükként kikötött feltételek maradéktalan teljesítése.

 

2.7.2. Az engedélyezett kölcsön összegét a Takarékszövetkezet a kölcsönszerződést aláíró, egyetemlegesen kötelezett adóstársak bármelyikének javára jogosult teljesíteni.

 

2.7.3. Az engedélyezett kölcsön folyósítása történhet

-          készpénzfizetéssel,

-          átutalással (az adós által megjelölt számlára)

-          lakossági folyószámlára átvezetéssel

 

    2.7.4. Folyósítás ütemezése lehet:

-          egyösszegben

-          több részletben

 

3.1. Zálogkölcsön nyújtása

A Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet részére a PSZÁF  I-1252/2000. sz. és az I-1822/2001. sz., továbbá az E-I. 687/2006. sz., és az AN-I/M-686/2009. sz.  – valamint az azokat módosító – határozataiban engedélyezte a záloghitelezési tevékenység végzését.

Az engedélyek alapján a Takarékszövetkezet a zálogkölcsönzést az ONIX Ékszerház Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u.2.sz.), a GOLD Zálog Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6100 Kiskunfélegyháza, Zrinyi u.9.sz.), az ALASZKA MMV Ker. és Szolg. Kft. (2144 Kerepes, Szőlő u.1.) és a KÓSZA ZÁLOGHÁZ Kft. (6000 Kecskemét, Vágó u.11., E.em.2.) útján végzi.

 

3.1.1. A záloghitel lejárata legfeljebb 90 nap.

A hitel futamidejére a mindenkor hatályos Hirdetmény szerinti kamatot számítja fel a Takarékszövetkezet.

A  kezelési költség egyszeri, melyet a zálogtárgy  beadásakor kell megfizetni.

 

Kamatszámítás:   tőke összege x kamatláb %-ban x naptári napok

                                                  360

 

Első kamatnap a zálogtárgy beadását követő nap, utolsó kamatnap a zálogtárgy elvitelének napja.

 

3.1.2. A nemesfémtárgyat a KFT zálogüzletének erre feljogosított, becsüsi képesítéssel rendelkező dolgozója veszi át. Az átvétel szigorú számadású zálogjegy nyomtatvány ellenében történik. A ZÁLOGJEGY ANONIM. A zálogjegynek az üzletben maradó példánya a nemesfémtárgy átvételéről szóló alapbizonylat, melyet a Zálogház a nemesfémtárgyra erősít, és azt róla csak a nemesfémtárgynak a zálogba tevő részére való visszaszolgáltatásakor, vagy a záloghitel vissza nem fizetése miatti értékesítésre átadásakor távolíthat el.

A zálogjegyen fel kell tüntetni a nemesfémtárgy azonosításához szükséges adatokat (tárgy anyaga, karátszáma, súlya, megnevezése stb

 

3.1.3. A nemesfémtárgyat annak a részére lehet kiadni, aki felmutatja a zálogjegy zálogadósi példányát, és a zálogjegy birtokosa részére nyújtott záloghitelt és annak kamatait teljes egészében a zálogházi pénztárba befizette.

 

3.1.4. Amennyiben a záloghitel visszafizetése a zálogjegyen feltüntetett időtartamig nem történik meg a zálogház a zálogtárgyat  még 30 napig  a zálogadós rendelkezésére tárolja, melyért tárolási díjat számít fel.  Amennyiben a 30 nap letelte után sem történik meg a zálogtárgy kiváltása, úgy azt a zálogház értékesítheti.

 

3.1.5. Zálogjegy elvesztése esetén az Ügyfélnek azonnal jelezni kell ennek tényét  a Zálogház felé. A zálogház 4 példányos jegyzőkönyvet állít ki melyben rögzítésre kerülnek az alábbiak:

-        mikor észlelte az ügyfél a zálogjegy elvesztését,

-        mikor helyezte zálogba a tárgyakat,

-        hány darab zálogtárgy került elhelyezésre, ezek tételes felsorolása, leírása

-        becsérték és a kölcsönérték összege,

-        a bejelentő neve címe, személyi azonosítója.

 

A jegyzőkönyvbe rögzíteni kell, hogy a zálogosítás időtartama 4 hónap, az ötödik hónapban kell a zálogba adott tárgyakért jelentkezni, mert azt követően értékesítésre kerül.

Ha időközben jelentkezik valaki a zálogjeggyel a zálogba adott tárgyért, vagy a 4 hónap elteltével jelentkezik a zálogjegy elvesztését bejelentő személy, ismét jegyzőkönyvet kell felvenni, majd a két jegyzőkönyv összehasonlítása  (bűncselekmény kizárásával) a zálogtárgyat kiadja a zálogház.

 

3.2. Bankgarancia és kezesség

A Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet részére a PSZÁF 2000.07.18-án I-723/2000. számú határozatával engedélyezte a bankgarancia és kezesség vállalása pénzügyi szolgáltatás üzletszerű végzését.

 

3.2.1. A Takarékszövetkezet által kiadott bankgarancia határozott időre szóló visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalás, amelynek valamennyi feltételét a kibocsátott garancia nyilatkozat tartalmazza. A Takarékszövetkezet garanciája feltétlen vagy meghatározott feltételhez - így különösen, meghatározott okmányok benyújtásához - kötött.

 

3.2.2. A Takarékszövetkezet bankgaranciát az alapügylet ismeretében bocsát ki, azonban az alapügyletben résztvevő felek közötti szerződések feltételei nem képezik a banki kötelezettségvállalás részét.

 

3.2.3. Kezességvállalás alapján a Takarékszövetkezet készfizető kezességet vállal az Ügyfél meghatározott fizetési kötelezettségének teljesítéséért. A kezességvállalás feltételeit, módját a kezességvállalásra vonatkozó megbízási szerződés és az arra tekintettel a Takarékszövetkezet által írásban kiadott készfizető kezesség vállalási nyilatkozat tartalmazza.

 

3.2.4. A kezesség,  garancia nyújtására megbízást adó Ügyfél díjat fizet. Ügyfél a megbízással egyidejűleg gondoskodik a kezesség, garancia Takarékszövetkezet által elfogadott fedezetéről.

 

3.2.5. A garancia és a kezességvállalás alapján a Takarékszövetkezet által teljesített fizetést az Ügyfél köteles megtéríteni. Az Ügyfélnek ez a kötelezettsége a Takarékszövetkezet teljesítését követően azonnal esedékes.

 

3.2.6. Az Ügyfél a garancia és a kezesség időtartama alatt köteles az Üzletszabályzatnak a hitelnyújtás esetére előírt tájékoztatási, jelentési és biztosítéknyújtási kötelezettségének eleget tenni.

 

3.2.7. A Takarékszövetkezet jogosult felmondani a garanciát vagy a készfizető kezességet vállalásra kötött megbízási szerződést.

 

3.2.8. A garancia alatti lehívás, illetve a kezesség érvényesítésének határideje a garanciában, illetve a kezességben meghatározott érvényesség utolsó napján az ügyfélforgalom számára rendszeresített nyitvatartási időszak.

 

3.3. Követelések megvásárlása

A Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet részére a PSZÁF az I-2043/2004. számú, 2004. augusztus 24-én kelt határozatával határozatlan időre engedélyezte a követelések megvásárlása (faktoring ügylet) pénzügyi szolgáltatás végzését.

 

3.3.1. A Takarékszövetkezet a Ptk. 685. §. c.) pontja szerinti gazdálkodó szervezet ügyfelének a más gazdálkodó szervezettel szemben fennálló – egy éven belüli fizetési esedékességű – pénzfizetésre szóló követeléseit megvásárolja a külön szabályzatban meghatározott feltételek  teljesülése esetén.

 

3.3.2. A követelések tételesen vagy keretjelleggel, faktordíj felszámítása mellett kerülhetnek megvásárlásra.

 

3.3.3. A követelés kötelezettjének határidőben való nem teljesítése esetén a Takarékszövetkezet jogosult a visszfaktorálásra.

 

3.4. Valutaforgalmazás

A Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet részére a Magyar Nemzeti Bank Központja II/GY-801. 718/3/E-244. 1996. november 28. Határozatában engedélyezte a pénzváltási tevékenységet.

 

3.4.1. A pénzváltási tevékenység keretein belül a Takarékszövetkezet az alábbi tevékenységeket végzi:

1.                  Konvertibilis valuta devizabelföldi és devizakülföldi természetes személytől forint         ellenében történő megvásárlása.

 

2.         Konvertibilis valuta devizakülföldi természetes személy részére történő eladása.

 

3.                  Külföldi fizetőeszköz devizabelföldi és devizakülföldi természetes személy részére külföldi fizetőeszközre történő átváltása (konverzió).

 

3.4.2. A pénzváltási tevékenység végzése a Takarékszövetkezet által jegyzett valutaárfolyamok alkalmazásával történik. Valuta eladása esetén valuta eladási, valuta  megvásárlás esetén valuta vételi árfolyam kerül alkalmazásra.

 

3.4.3. Az árfolyamjegyzés úgy történik, hogy a külföldi fizetőeszköz valamely egységét kell forintban kifejezni. Ha az ügyfél által átváltani kívánt valuta összege a Takarékszövetkezet által előre meghatározott összeghatárt meghaladja, a takarékszövetkezet a közzétett vételi árfolyamhoz képest magasabb, illetve eladási árfolyamhoz képest alacsonyabb árfolyamot alkalmazhat.

 

3.5. Széfszolgáltatás nyújtása

A Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet részére az ÁPTF 1997. november 28-án 795/1997. F.sz. határozatában engedélyezte a Széfszolgáltatás nyújtását.

 

3.5.1. Az ügyfél jogosult a Takarékszövetkezetnél széfletétet elhelyezni. A Takarékszövetkezet biztosítja, hogy a széfhez kizárólag az Ügyfél, vagy az általa megjelölt személy férhet hozzá.

 

3.5.2. A Takarékszövetkezet a széfletéteket az erre a célra elkülönített külön biztonsági zárakkal biztosított helyiségben őrzi/páncélterem, széfterem/, ahol biztosítva van, hogy a letevő egyedül hozzáférhessen a széf tartalmához.

 

3.5.3. A széf két kulccsal nyitható, melyek közül az egyiket a Takarékszövetkezet magánál tart, a másikat átadja az Ügyfélnek. Az átadott kulcs elvesztéséből eredő következményekért az Ügyfél tartozik felelősséggel.

 

3.5.4. A letéti szerződés megkötésekor az Ügyfél megjelöli a széf felnyitására jogosult személyeket.

A Takarékszövetkezet a széfbe elhelyezett tárgyakért nem vállal felelősséget.

Ez alól kivétel, ha a Takarékszövetkezet dolgozója bűncselekménnyel felnyitja a széfet, vagy harmadik személy számára lehetővé teszi.

 

3.6. Megbízásos tevékenységek***

3.6.1. A Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt megbízásából az alábbi tevékenységeket végzi:

 

a) Függő kiemelt közvetítői tevékenység keretében:

- bankkártya forgalmazás (PSZÁF EN-I   725/2010 eng.sz.)

- devizaszámlavezetés      (PSZÁF EN-I 1269/2010 eng.sz.)

 

b) Akviráló Függő ügynöki tevékenység körében

- befektetési szolgáltatás közvetítése

 

3.6.2 A megbízásos tevékenységeket a Takarékszövetkezet a Megbízó belső utasításai alapján végzi. Az ügyfelek tájékoztatása a Megbízó által készített Üzletszabályzatok/Általános szerződési feltételek alapján történik.

 

3.6.3. A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben és honlapján az alábbi megbízásos tevékenységek Üzletszabályzatait/Általános szerződési feltételeit teszi elérhetővé ügyfelei számára:

 

- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó általános üzletszabályzata,

 

- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Bankkártya üzletszabályzat és általános szerződési feltételek lakossági betéti bankkártyához,

 

- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt Bankkártya üzletszabályzat és általános szerződési feltételek vállalkozói bankkártyához,

 

- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Befektetési és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzata,

 

- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Általános Szerződési feltételek külföldi konvertibilis pénznemű bankszámlákhoz lakossági ügyfelek részére,

 

- Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Általános Szerződési feltételek külföldi konvertibilis pénznemű bankszámlákhoz vállalkozói ügyfelek részére,

 

3.7. Takarékszövetkezet a KÖT Biztosító Egyesület és a SIGNÁL Biztosító Zrt megbízásából biztosítási szerződéseket közvetít az ügyfelei részére.***

 

3.8. Kiszervezés***

3.8.1. A Takarékszövetkezet a pénzügyi, - illetőleg kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, illetve jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, az adatvédelmi előírások betartása mellett kiszervezheti.

 

3.8.2. Az ügyfél a fentiek ismeretében tudomásul veszi, hogy a Takarékszövetkezet kiszervezéssel összefüggésben jogosult arra, hogy a nyilvántartott adatait a kiszervezett tevékenységet végzőnek átadja, az adatvédelmi szabályok betartásával és biztosításával.

 

3.8.3. A Takarékszövetkezet biztosítja, hogy a kiszervezett tevékenységet végző rendelkezik mindazon személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel, amelyeket jogszabály a kiszervezett tevékenységet illetően a Takarékszövetkezetre vonatkozóan előír.

 

3.8.4. A Takarékszövetkezet az engedélyezett pénzügyi- illetőleg kiegészítő pénzügyi tevékenységeihez kapcsolódóan a következő cégek szolgáltatásait veszi igénybe, melyek az alábbi kiszervezett tevékenységeket végzik:

 

a.) TAKINFO Kft.  (1122 Budapest, Pethényi u. 9.)

     - Giró elszámolás forgalmi ügyletek technikai lebonyolítása,

     - Központi Hitelinformációs Rendszerbe referencia-adatok továbbítása, valamint az adattovábbítással kapcsolatos teljes jogú képviselet,

            -  IVR-SMS szolgáltatás nyújtása,

   -  ELEKTRA INTERNET BANKING rendszer – szoftver felhasználási és üzemelési feladatai.

 

b.) TAK-Invest Zrt. (1148 Budapest, Fogarasi u. 64.)

      - Euróbank szoftver-rendszerrel kapcsolatos szoftver-támogatási szolgáltatások biztosítása.***

 

 

4. Záró Rendelkezések

 

A jelen Általános Üzletszabályzatot a Kiskunfélegyházi Takarékszövetkezet Igazgatósága a 16/2011.(II.28.) Ig.sz. határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalva 2011. március 01. napjától hatályba helyezte.

 

 

 

 KERETSZERZŐDÉS ELEMEI - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 

 

 

………………………………………….                                       ….. ……………………………………

Dr. Réczi László                                                                    Kapus Imre                                 

                    Igazgatóság elnöke                                                          ügyvezető igazgató